Clock-Time

Giáo Xứ Bình Hòa: Nghi Thức Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh - Giáo xứ Bình Hòa tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu, được bắt đầu vào lúc 17 giờ, do Cha sở Phaolô chủ sự.
 
Hôm nay, ngày 25-03-2016, cả Giáo Hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ngài chính là Chiên Vượt Qua chịu sát tế để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết đời đời.

Trong tâm tình sám hối của Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo xứ Bình Hòa tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu, được bắt đầu vào lúc 17 giờ, do Cha sở Phaolô chủ sự. Chặng “Đàng Thánh Giá” giúp mọi người thấu hiểu và cảm nghiệm tình thương vô biên Thiên Chúa dành cho mỗi người.

Những chặng đường thập giá Chúa đã đi năm xưa, được tái hiện lại xung quanh khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ, với 14 chặng như sau:

Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu bị xử án
Chặng thứ hai: Chúa Giêsu vác thánh giá
Chặng thứ ba: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
Chặng thứ ba: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
Chặng thứ tư: Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ
Chặng thứ năm: Ông Simon vác đỡ Thánh giá Chúa
Chặng thứ sau: Bà Vêrônica lau mặt Chúa
Chặng thứ bảy: Chúa Giêsu ngã xuống lần hai
Chặng thứ tám: Chúa Giêsu an ủi những phụ nữa thành Giêrusalem
Chặng thứ chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
Chặng thứ mười: Quân dữ lột áo Chúa Giêsu
Chặng thứ mười một: Chúa Giêsu chịu đóng đi vào thập giá
Chặng thứ mười hai: Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá
Chặng thứ mười ba: Hạ xác Chúa Giêsu
Chặng thư mười bốn: Táng xác Chúa Giêsu

Sau “Chặng đàng thánh giá” là đến bài thương khó Đức Giêsu theo Thánh Gioan. Sau bài chia sẻ của Cha sở Phaolô là phần “Hôn chân Thánh giá”. Nghi thức kêt thúc vào lúc 20 giờ cùng ngày.

Giuse Tran - Ban truyền thông Giáo Phận Phú Cường