Clock-Time

Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Giáo Xứ Lộc Ninh

Vào lúc 16h15, cha xứ Phêrô và cộng đoàn kiệu và suy niệm 14 chặng đàng thánh giá, cùng hiệp lòng với Chúa trên chặng đường tiến tới Núi Sọ; cùng tưởng nhớ những sự đau đớn và khó khăn của Chúa Giêsu khi vác thập giá...

TIN GIÁO PHẬN

THỨ SÁU TUẦN THÁNH TẠI GIÁO XỨ LỘC NINH

 
Từ 15h00 thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2019, cha xứ Phêrô, thầy phó tế cùng quí dì và cộng đoàn giáo xứ Lộc Ninh, lần chuỗi kính lòng thương xót Chúa.
 
Vào lúc 16h15, cha xứ Phêrô và cộng đoàn kiệu và suy niệm 14 chặng đàng thánh giá, cùng hiệp lòng với Chúa trên chặng đường tiến tới Núi Sọ; cùng tưởng nhớ những sự đau đớn và khó khăn của Chúa Giêsu khi vác thập giá.

 

 
Sau đó, vào lúc 17h00, cha xứ và cộng đoàn cùng cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu qua hai bài đọc và bài thương khó của Chúa Giêsu. Tái hiện lại những nỗi lo buồn, những đau đớn và sự tủi nhục của Chúa khi Người cầu nguyện trong vườn Cây Dầu, khi bị đánh đập và phải vác thập giá tới Núi Sọ - nơi người bị đóng đinh và chết trên cây thập giá.
 
Sau nghi thức tưởng niệm, cha xứ Phêrô và cộng đoàn cùng dâng lời nguyện cho Hội Thánh và toàn thể thế giới. Sau đó, cha xứ Phêrô cử hành nghi thức suy tôn thánh giá. Vì xưa kia thập giá là hình phạt, là nhục nhã; nay trở thành đối tượng vinh dự và hạnh phúc của nhân loại. Xưa thập giá là hình bóng sự chết, nay là nguyên lý giải thoát và cứu rỗi nhân loại.

 

 
Sau nghi thức suy tôn thánh giá, cha xứ Phêrô, thầy phó tế cùng quí dì và các vị trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ cùng lên hôn chân Chúa. Tiếp đó, cha xứ trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn. Sau cùng, cha xứ Phêrô đặt thánh giá Chúa nơi thuận tiện và mọi người cùng lên hôn chân Chúa.
 
Nguyễn Văn Lệnh – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxLocNinhThu6TuanThanh2019
 • GxLocNinhThu6TuanThanh2019
 • GxLocNinhThu6TuanThanh2019
 • GxLocNinhThu6TuanThanh2019
 • GxLocNinhThu6TuanThanh2019
 • GxLocNinhThu6TuanThanh2019
 • GxLocNinhThu6TuanThanh2019
 • GxLocNinhThu6TuanThanh2019
 • GxLocNinhThu6TuanThanh2019
 • GxLocNinhThu6TuanThanh2019
 • GxLocNinhThu6TuanThanh2019
 • GxLocNinhThu6TuanThanh2019
 • GxLocNinhThu6TuanThanh2019
 • GxLocNinhThu6TuanThanh2019