Clock-Time

Thuyên Chuyển các linh mục tháng 02.2019


BỔ NHIỆM VÀ THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC THÁNG 02/2019