Clock-Time

TRỰC TIẾP: Đại Hội Hiền Mẫu Giáo Phận Phú Cường.

 TRỰC TIẾP: Đại Hội Hiền Mẫu Giáo Phận Phú Cường. Vào Ngày 25.08.2019.Và Nghi Thức Làm Phép Đài Của Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường.

TRỰC TIẾP

ĐẠI HỘI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG