Clock-Time

Trực tiếp: Đón tiếp quý khách - Thánh lễ Đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Thánh Tâm G.x Tân Thông 7giờ30 ngày 24/7/2016

Trực tiếp: Thánh lễ Đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Thánh Tâm G.x Tân Thông (Đón tiếp quý khách) 7giờ30 ngày 24/7/2016
THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ 

XÂY DỰNG NHÀ THỜ THÁNH TÂM


GIÁO XỨ TÂN THÔNG

PHẦN ĐÓN TIẾP