Clock-Time

Trực tiếp Phần Văn Nghệ: Lễ Đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Tân Thông - LM Nguyễn Sang 11giờ00 ngày 24/7/2016

Trực tiếp: Thánh lễ Đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Thánh Tâm G.x Tân Thông (Chương trình văn nghệ: LM Nguyễn Sang) 11giờ00 ngày 24/7/2016
THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ 

XÂY DỰNG NHÀ THỜ THÁNH TÂM


GIÁO XỨ TÂN THÔNG

PHẦN VĂN NGHỆ