Clock-Time

Trực tiếp Thánh lễ các đẳng linh hồn tại Giáo xứ Tân Thông 02-11-2016

Trực tiếp Thánh lễ các đẳng linh hồn tại Giáo xứ Tân Thông 02-11-2016
TIN GIÁO PHẬN

TRỰC TIẾP LỄ CÁC ĐẲNG
 
TẠI GIÁO XỨ TÂN THÔNG