Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ dâng hoa kính Đức Mẹ tại Giáo xứ Tân Thông

Trực tiếp: Thánh lễ dâng hoa kính Đức Mẹ tại Giáo xứ Tân Thông lúc 5h15 Ngày 1/5/2016...
GIÁO XỨ TÂN THÔNG

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

LÚC 5H15 NGÀY 1/5/2016