Clock-Time

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Đặt Viên Đá Giáo Xứ Chánh Thiện - Giáo Phận Phú Cường

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Giáo Xứ Chánh Thiện - Giáo Phận Phú Cường - vào lúc 9h30 ngày 04.05.2019 - do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường Chủ Tế.

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ GIÁO XỨ CHÁNH THIỆN

NGÀY 04 - 05 - 2019