Clock-Time

Trực Tiếp: Thánh Lễ Đặt Viên Đá Khởi Công Xây Dựng Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Bà Trà

Trực Tiếp: Thánh Lễ Đặt Viên Đá Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Bà Trà - Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Vào lúc 09h00 ngày 28.09.2019. 

TIN GIÁO PHẬN

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

NHÀ MỤC VỤ GIÁO XỨ BÀ TRÀ