Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ Đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Thánh Tâm G.x Tân Thông 09giờ00 ngày 24/7/2016

Trực tiếp: Thánh lễ Đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Thánh Tâm G.x Tân Thông 09giờ00 ngày 24/7/2016 Chủ tế ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước
THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ 

XÂY DỰNG NHÀ THỜ THÁNH TÂM


GIÁO XỨ TÂN THÔNG

PHẦN TRỰC TIẾP THÁNH LỄ