Clock-Time

Trực Tiếp: Thánh Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo Với Chủ Đề "Được rửa tội và được sai đi"

Trực Tiếp: Thánh Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo Với Chủ Đề "Được rửa tội và được sai đi"

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
 

Phần 1:


Phần 2:  


 

Phần 3:
 


Phần 4:
 


Thánh Lễ:
 


 

Chầu Thánh Thể: Nghi thức sai đi