Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 12giờ00 ngày 13/6/2016 tại G.x Tân Thông

Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 12giờ00 ngày 13/6/2016 tại G.x Tân Thông do Cha Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế...