Clock-Time

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Mừng Kính 160 Năm Thánh Phêrô Đoàn Công Quý - Nhà Thờ Búng - Giáo Phận Phú Cường

TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Mừng Kính 160 Năm Thánh Phêrô Đoàn Công Quý - Nhà Thờ Búng - Giáo Phận Phú Cường

TRỰC TIẾP 

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH 160 NĂM THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ 

NHÀ THỜ BÚNG - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG