Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ ta ơn mừng 10 năm hoạt động caritas Phú Cường (2009-2019)

caritas phú cường mừng 10 hoạt động (2009-2019)
Tin Giáo Phận

Thánh lễ ta ơn mừng 10 năm hoạt động caritas Phú Cường (2009-2019)