Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ Thánh Giuse Thợ tại Gx. Tân Thông lúc 17h00 ngày 1/5/2017. Chủ tế: ĐC Giuse Nguyễn Tấn Tước

Thánh lễ kính Thánh Giuse Thợ, Bổn mạng Giới Gia Trưởng Giáo xứ Tân Thông. Ra mắt Giới Lão và Giới Hiền Mẫu. Nghi thức tuyên hứa của Hội đồng mục vụ Giáo xứ Tân Thông
GIÁO XỨ TÂN THÔNG