Clock-Time

Trực tiếp: Thánh lễ thêm sức tại Giáo xứ Tân Thông lúc 17h00 ngày 8/5/2016

Trực tiếp: Thánh lễ thêm sức tại Giáo xứ Tân Thông lúc 17h00 ngày 8/5/2016...