Clock-Time

Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa chay tại G.x Tân Thông lúc 17h30 ngày 11/4/2017 Chủ tế LM Phêrô Nguyễn Chí Công

Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa chay tại G.x Tân Thông lúc 17h30 ngày 11/4/2017 Chủ tế LM Phêrô Nguyễn Chí Công
GIÁO XỨ TÂN THÔNG

TĨNH TÂM MÙA CHAY