Clock-Time

​Tư vấn về tâm lý và sức khỏe liên quan dịch bệnh Covid và các thông tin về trước và sau tiêm Vaccine

Tư vấn về tâm lý và sức khỏe liên quan dịch bệnh Covid và các thông tin về trước và sau tiêm Vaccine
Liên hệ số điện thoại, linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài: 0378331122
Tư vấn về tâm lý và sức khỏe liên quan dịch bệnh Covid và các thông tin về trước và sau tiêm Vaccine
Liên hệ số điện thoại, linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài: 0378331122