Clock-Time

Ảnh hưởng - Chúa Nhật Thường Niên 5 A (Mt 5:13-16) - Từ ngữ Kinh Thánh

Mỗi người, mỗi việc đều có thể tác động lên cuộc sống. Kinh Thánh nhận thực có một sức mạnh trải rộng do ảnh hưởng cả tốt lẫn xấu.

Từ ngữ Kinh Thánh
Ảnh hưởng
Chúa Nhật Thường Niên 5 A (Mt 5:13-16)

“Chính anh em là muối cho đời … là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-14).

Mỗi người, mỗi việc đều có thể tác động lên cuộc sống. Kinh Thánh nhận thực có một sức mạnh trải rộng do ảnh hưởng cả tốt lẫn xấu.

Giáo huấn về ảnh hưởng :

  • Những lời khuyên cần để cho điều thiện tác động và tác động tha nhân làm điều thiện : “Chính anh em là muối cho đời … là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-14 x. Cn 1,8-9 7,1-5 25,15 Pl 4,8-9).
  • Những lời khuyên chống lại ảnh hưởng xấu và đừng gây nên ảnh hưởng xấu : “Những ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô chìm xuống đáy biển còn hơn” (Mt 18,6 x. Đnl 4,15-19 Cn 5,1-14 6,20.26 Rm 12,2 14,13 1Cr 5,6-8 8,9-13 2Cr 6,14-18 2Tm 2,14 Gc 4,7).

Ảnh hưởng tốt trong những bối cảnh khác nhau :

  • Ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần, như trong ngày lễ Ngũ Tuần (Cv 2,1-13). Khi ông Philipphê làm phép rửa cho một viên thái giám (Cv 8,26-40), trong hoạt động của thánh Phaolô (Cv 16,5-10), sống theo Thần Khí (Rm 8,1-12.26-27 1Cr 2,10-16 12,3).
  • Những người có ảnh hưởng tốt như bà và mẹ của ông Timôthê (2Tm 1,5 x. St 41,41-43 : ông Giuse làm quan, 1V10,1-9 : Vua Salômôn, 1V15,11-14 : Vua Axa; 2V 18,1-8 : vua Khitkigia, 2V 21,1-25 : Vua Giosigia và việc cải cách tôn giáo).

Ảnh hưởng xấu trong các bối cảnh của nó :

  • Những người gây ảnh hưởng xấu : Vua Giohôram và bà Ideven, mẹ ông (2V 9,22) (x. Mt 5,1-14 16,5-12 23,13-15 27,20 2Cr 11,3-4.14-15 2Pr 2,1-3)
  • Ảnh hưởng đồi bại của những thói tục xấu, như các thói tục của dân ngoại mà ông Giosuê dặn dò dân Chúa phải xa tránh (Gs 23,6-8.12-13), việc thờ các thần ngoại lai (Tl 2,10-13), các hậu phi của vua Salômon và việc thờ cúng của họ (1V 11,1-6), hôn nhân với dân ngoại và lây nhiễm các thói tục của họ (Êr 9,1-12 Nkm 11,15-22 1Cr 12,1-2 15,33).
  • Ảnh hưởng của Satan, như khi Chúa Giêsu mắng Phêrô : “Satan, hãy lui lại đàng sau Thầy; anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 18,23 Mc 1,23-26 // Lc 4,33-35 Mc 4,15 // Mt 13,19 // Lc 8,12 Lc 22,3-4 Ga 13,27-30 2Cr 12,7).

Ảnh hưởng xa hơn :

  • Ảnh hưởng của lời cầu nguyện, như ông Abraham can thiệp cho thành Sôđôma (St 18,20-33), ông Giacob cầu nguyện khi trở về nhà (St 32,9-14), vua Salômon cầu nguyện với Thiên Chúa khi xây đền thờ (2Sb 7,13-15), lời cầu nguyện của ông Đaniel (Đn 9,1-23), của ông Giôsua (Gn 3,3-10).
  • Ảnh hưởng của lời nói : “Này con, giáo huấn của cha, con hãy nghe, lời dạy của mẹ, con đừng gạt bỏ. Vì những lời ấy sẽ là vòng hoa xinh con đội lên đầu, là vòng kiềng con đeo vào cổ” (Cn 1,8-9 x. 2Sb 22,2-3 Cn 4,1-4 6,20-22 2Tm 1,5).