Clock-Time

Chậm trễ, trì hoãn - Chúa Nhật Mùa Chay V A (Ga 11:1-45) | Từ ngữ Kinh Thánh

Những chậm trễ do Thiên Chúa, không phải là kết quả bởi sự thất bại nào về phía Ngài, nhưng phản ánh những trông đợi không thực tế của con người các hành động của Thiên Chúa. Ngài chậm báo oán để con người có thời gian mà hối cải.

Từ ngữ Kinh Thánh
Chậm trễ, trì hoãn
Chúa Nhật Mùa Chay V A, Ga 11:1-45

Chậm trễ, trì hoãn - Chúa Nhật Mùa Chay V A (Ga 11:1-45) | Từ ngữ Kinh Thánh | hiệp thông Loan bao Tin mừng

 “Sau khi được tin anh Lazarô lâm bệnh, Chúa Giêsu còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở” (Ga 11,6).

Những chậm trễ do Thiên Chúa, không phải là kết quả bởi sự thất bại nào về phía Ngài, nhưng phản ánh những trông đợi không thực tế của con người các hành động của Thiên Chúa. Ngài chậm báo oán để con người có thời gian mà hối cải.

Thiên Chúa trì hoãn để có thể hối cải :

  • Để có thời gian mà hối cải, ví dụ dụ ngôn cây vả không ra trái (Lc 13,6-9). “Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải” (Rm 2,4). “Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa … Người kiên nhẫn đối với anh em … cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2Pr 3,8-9 x. Mt 3,7-11 // Lc 3,7-10 Gc 5,7 Kh 2,21).
  • Khi không có được sự  hối cải, Thiên Chúa không trì hoãn : “… Chính trong đời các ngươi, hỡi nòi phản loạn, điều Ta sẽ phán, Ta sẽ thi hành …” (Ed 12,25 x. Ed 21,24-26 Kh 2,16).

Thiên Chúa chậm phán xét vì danh Ngài : “ Trước đây vì danh Ta, Ta đã nén cơn giận, vì danh dự Ta, Ta đã dằn lòng chịu đựng ngươi cho ngươi khỏi bị Ta tiêu diệt” (Is 48,9 x. Nkm 9,30-31).

Chúa Giêsu khi trì hoãn thăm Lazarô vì vinh quang Thiên Chúa (x. Ga 11,1-6).

Việc ban Chúa Thánh Thần được trì hoãn tời ngày lễ Ngũ Tuần : “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền này từ trời cao ban xuống” (Lc 24,49 x. Cv 1,4 2,1-4).

Thiên Chúa hành động khi Ngài muốn và không gì có thể trì hoãn Ngài. Nói về việc Chúa Giêsu Kitô đến lần thứ hai, Kinh Thánh quả quyết : “Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, Đấng phải đến sẽ đến, Người sẽ không trì hoãn” (Dt 10,37 x. Kb 3,3 : Thiên Chúa trì hoãn sai người Babylon chinh phục Giuđa và bắt dân cư đi đầy; Kh 22,20 : Đấng làm chứng về những điều đo phán rằng : Phải chăng bao lâu nữa Ta sẽ đến”.

Điển hình về sự chậm trễ khác : “Dân thấy ông Môsê lâu quá không xuống núi, bèn tụ họp bên Aaron và nói với ông : Xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Môsê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai Cập” (Xh 32,1).