Clock-Time

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa A (Mt 3:13-17) - Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu cho biết Ngài cần được lãnh phép rửa “để giữ trọn đức công chính” (Mt 3,15). Thực sự, Chúa Giêsu còn nghĩ tới phép rửa khác, là cuộc khổ nạn mà Ngài “khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất” (Lc 12,50). Thước tham vọng của hai anh em nhà Zêbêđê, Ngài hỏi các ông : “các anh có chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?”

Từ ngữ Kinh Thánh
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Chúa Giêsu chịu Phép Rửa A; Mt 3:13-17

“Đức Giêsu ... gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình” (Mt 3,13)

Vâng ý Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã được thánh Gioan làm phép rửa cho tại sông Jordan. Biến cố được đóng ấn bởi việc Chúa Thánh Thần ngự xuống và tiếng nói ưng thuận của Chúa Cha.

Thánh Gioan đã một mực can ngăn mà nói : “chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi” (Mt 3,14). Thánh nhân đang cử hành phép rửa thống hối cho các tội nhân, nhưng lại biết rõ Chúa Giêsu Kitô là người vô tội.

Chúa Giêsu cho biết Ngài cần được lãnh phép rửa “để giữ trọn đức công chính” (Mt 3,15). Thực sự, Chúa Giêsu còn nghĩ tới phép rửa khác, là cuộc khổ nạn mà Ngài “khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất” (Lc 12,50). Thước tham vọng của hai anh em nhà Zêbêđê, Ngài hỏi các ông : “các anh có chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?” (Mc 10,38).

Các sự kiện quanh việc Chúa Giêsu chịu phép rửa đã được ba tác giả Tin Mừng nhất lãm kể lại khá chi tiết trong các tường thuật Mt 3,13-17 // Mc 1,9-11 Lc 3,21-22:

Về chính sự kiện : “Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilêa đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Jordan” (Mc 1,9// Mt 3,13 // Lc 3,21). Ngài xuống sông Jordan để mở rộng cửa dẫn mọi người vào Đất Hứa đích thực.

Vô tội nhưng vì muốn đồng hóa với các tội nhân để cứu rỗi họ, Chúa Giêsu thực hiện sự tuân phục : “Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3,15). Hơn nữa, Ngài còn bày tỏ tâm tình : “Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi cầu nguyện, thì trời mở ra” Lc 3,21)

“Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu” (Lc 3,22 // Mc 1,10 // Mt 3,16). Chúa Thánh Thần xuống trên Chúa Giêsu để đồng hành với Người khi thi hành sứ vụ sắp khởi sự và thêm sức cho Người khi bị cám dỗ” (x. Ga 1,32-34).

“ Và có tiếng từ trời phán : Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17 // Mc 1,11 // Lc 3,22). Những lời này gợi lại lời Tv 2,7 và Is 42,1, cũng như sẽ được lặp lại trong biến cố Chúa Giêsu hiển dung (Mt 17,5 //Mc 9,7 //Lc 9,35).