Clock-Time

Chúa Giêsu Kitô khôn ngoan - Chúa Nhật tuần III mùa Vọng A (Mt 11:2-11) - Từ Ngữ Kinh Thánh

Sự hiểu biết sâu xa của Chúa Giêsu Kitô về Thiên Chúa, dân chúng và các tình huống phát xuất từ mối quan hệ với Thiên Chúa Cha của Người và từ kiến thức của lời Người. Sự khôn ngoan của Chúa Giêsu Kitô hiện tỏ trong lời nói hành động và quan hệ với dân chúng.

Từ ngữ Kinh Thánh
Chúa Giêsu Kitô khôn ngoan
CN 3 VỌNG A; Mt 11:2-11

“Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe” (Mt 11,4)

Sự hiểu biết sâu xa của Chúa Giêsu Kitô về Thiên Chúa, dân chúng và các tình huống phát xuất từ mối quan hệ với Thiên Chúa Cha của Người và từ kiến thức của lời Người. Sự khôn ngoan của Chúa Giêsu Kitô hiện tỏ trong lời nói hành động và quan hệ với dân chúng.

Sự khôn ngoan của Đấng Cứu Thế đã được báo trước và được nhìn nhận nơi Chúa Giêsu Kitô : “Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này ! Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và vững mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa” (Is 11,2 x. Cn 8,22-23 Is 52,13 Ga 1,1 4,29 1Cr 1,24.30 Cl 2,2-3).

Khôn ngoan là đặc tính thời thơ ấu của Chúa Giêsu Kitô : “Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40 x. Lc 2,46-47.52).

Khôn ngoan là đặc tính của Chúa Giêsu Kitô khi thi hành sứ vụ :

  • Sự khôn ngoan của Chúa Giêsu Kitô thật đặc biệt, như dân chúng sửng sốt và nói : “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ?” (Mt 13,54 // Mc 6,2 x. Mt 12,42 // Lc 11,31 Mc 11,18 Ga 7,15).
  • Chúa Giêsu Kitô khôn ngoan khi giảng dạy : “vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư” (Mt 7, 29 x. Mt 11,4-5 // Lc 7,22 Mt 11,34 16,12 17,13 Mc 1,22 // Lc 4,32 Lc 24,8 Ga 2,17.
  • Chúa Giêsu Kitô khôn ngoan khi giao tiếp với với dân chúng, như người phụ nữ Samaria nhận định : “Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao ?” (Ga 4,29 x. Mt 18,2-3 // Mc 9,236-37 // Lc 9,47-48 Mt 20, 25-26 // Mc 10,42-43 Ga 8,10-11).
  • Chúa Giêsu Kitô khôn ngoan khi đương đầu với sự chống đối, như khi chữa bệnh và bị chống đối, Người nói với họ : “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sabbat ? và họ không thể đáp lại những lời đó” (Lc 14,5-6 // Mt 12,11-12 x. Mt 22,18-22 // Mc 12,15-17 // Lc 20,23-26 Mt 27,14 // Mc 15,5).

Sư khôn ngoan của Chúa Giêsu Kitô phát xuất từ mối tương quan với Thiên Chúa :

  • Nó đặt nền trên kinh nguyện, như tại vườn Giêtsêmani : “Người nói với các môn đệ : Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện” (Mt 26,36 // Mc 7,32 // Lc 22,41 Lc 5,16 Mt 14,23 // Mc 6,46 Mc 1,35 Lc 6,12).
  • Nó đặt nền trên Kinh Thánh, như khi bị cám dỗ, Người nói : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4 // Lc 4,4 x. Đnl 8,3 Mt 5,17 22,29 Lc 24,27).

Cuộc đời Chúa Giêsu Kitô thể hiện sự khôn ngoan của ý định và mục tiêu của Thiên Chúa, như chính Người đã nói : “Tôi hằng làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8,29 x. Ga 5,230 8,16.28 14,10).