Clock-Time

Chúa Giêsu Kitô vâng phục - Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa A (Mt 3:13-17) - Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu Kitô vâng phục ý Chúa Cha, qua đó, Người hoàn tất việc cứu chuộc nhân loại. Đức Kitô cũng tỏ ra chính Người muốn tuân phục các quyền lực thế trần và làm gương cho các tín hữu bắt chước.

Từ ngữ Kinh Thánh
Chúa Giêsu Kitô vâng phục
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa A; Mt 3:13-17

“... chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3,17).

Chúa Giêsu Kitô vâng phục ý Chúa Cha, qua đó, Người hoàn tất việc cứu chuộc nhân loại. Đức Kitô cũng tỏ ra chính Người muốn tuân phục các quyền lực thế trần và làm gương cho các tín hữu bắt chước.

  • Vâng phục là trọng tâm đời sống và tư tưởng Chúa Giêsu Kitô. Người nói : “lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34). Thư gửi người Do thái đặt vào miệng Người lời thưa với Chúa Cha : “Này con đây, Con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,9 Mt 3,15 8,9-10 // Lc 7, 8-9 Ga 5,30 6,38 14,31 Dt 10,7 Tv 40,7-8).
  • Sự vâng phục của Chúa Giêsu Kitô đòi Người trả giá cao là hy sinh chính mình, và Người vẫn chấp nhận : “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha” (Mt 26,39 // Mc 14,36 // Lc 22,47), “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8 x. Is 50,56 53,10-12 Mt 16,23 // Mc 8,31 // Lc 9,22 Ga 10,18 Dt 5,8).
  • Sự vâng phục của Chúa Giêsu Kitô là thiết yếu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa : “.. cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa muôn người cũng sẽ thành người công chính” (Rm 5,18-19 x. Mt27,40-42 // Mc 15,30-31 // Lc 23,35-37 Lc 24,26 Ga 17, 2-4.26 19,30).

Chúa Giêsu tuân phục trong những quan hệ nhân loại :

  • Đối với cha mẹ : “Sau đó, Người đi xuống cùng cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài” (Lc 2,51).
  • Đối với các nhà cầm quyền trần thế, như việc nộp thuế (Mt 17, 24-27 22,17-21 // Mc 12, 15-17 // Lc 20, 22-25).
  • Đối với lề luật Do thái; như Người xác định : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các tiên tri, Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn ...” (Mt 5,17-18 x. Mt 22,37-40 // Mc 12,29-31 // Lc 10,26-28 Mc 2, 23-28 Ga 7,19 10, 37-38).. Dĩ nhiên Người gắn bó và tuân phục, như việc giữ ngày Sabbath chẳng hạn.

Các tín hữu cần theo gương vâng phục của Chúa Giêsu Kitô

  • Vâng phục ý muốn Thiên Chúa là điều tối quan trọng ; như Chúa Giêsu Kitô nói với người thanh niên giàu có : “nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn” (Mt 19,17 x. Mt 7,21 12,50 // Mc 3,35 // Lc 8,21 Ga 15,10 Ep 6,6).
  • Vâng phục như Đức Kitô là bày tỏ tình yêu đối với Chúa : “Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa” (2Ga 6 x. Ga 14,15.20-21 15,12).
  • Sự vâng phục có thể tạo nên đặc trưng của đời sống người tín hữu. Thánh Phaolô biện bạch : “Nhờ Người, chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ Tông Đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục Tin Mừng hầu danh Người được rạng rỡ” (Rm 1,5 x. Cv 5,29 2Cr 2,9).