Clock-Time

CHÚA THÁNH THẦN HOẠT ĐỘNG TRONG THẾ GIAN - Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A (Ga 14:15-21) | Từ ngữ Kinh Thánh

“Thần Khí sự thật ... thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người” (Ga 14,17). Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế giới thụ tạo, để cho thấy sự viễn vông và tội lỗi của lối sống không có Thiên Chúa và mang lại niềm xác tín về sự hiện diện của Thiên Chúa, sự chính trực và án phán xét phải tới...

Từ ngữ Kinh Thánh
CHÚA THÁNH THẦN HOẠT ĐỘNG TRONG THẾ GIAN
Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A (Ga 14:15-21)

“Thần Khí sự thật ... thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người”

(Ga 14,17)

Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế giới thụ tạo, để cho thấy sự viễn vông và tội lỗi của lối sống không có Thiên Chúa và mang lại niềm xác tín về sự hiện diện của Thiên Chúa, sự chính trực và án phán xét phải tới.

Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế giới thụ tạo :

- Trong chính cuộc tạo dựng : “ Sinh Khí của Thiên Chúa đã làm ra tôi, hơi thở của Đấng Toàn Năng đã cho tôi được sống” (G 33,4) “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú” (Tv 33,6 x. St 1,2 G 26,13 Tv 104,30).

- Trong việc điều khiển thế giới tự nhiên : “... Bởi vì chính Chúa đã phán truyền, chính Thần Khí Người quy tụ lại ...” (Is 34,17)

Thánh Thần Chúa hiện diện mọi nơi trên thế giới : “Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan” (Tv 139,7).

Thế gian không tin sẽ không nhận biết Chúa Thánh Thần : Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người” (Ga 14,17). Thánh Gioan mô tả thế gian sống xa lìa Thiên Chúa. (x. 1Cr 2,14).

Chúa Thánh Thần làm chứng cho sự thật : “ Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26. Rm 8,16 1Cr 2,11-14).

Chúa Thánh Thần kết án thế gian : “... khi Chúa Thánh Thần đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm ... Về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi” (Ga 16,7-11 x. 1Cr 14,24-25).

Chúa Thánh Thần thêm sức cho Hội Thánh thi hành sứ mệnh trong thế gian : “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8 x. Ga 15,26-27).