Clock-Time

Đấng xoá bỏ (gánh tội) - Chúa Nhật Thường Niên II A (Ga 1:29-34) - Từ ngữ Kinh Thánh

Từ ngữ Kinh Thánh
Đấng xoá bỏ (gánh tội)
Chúa Nhật Thường Niên II A; Ga 1:29-34

Ông Gioan nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

Một người hay một con vật, dưới cái nhìn của Thiên Chúa, có khả năng hành động thay thế, nhằm chuyển về mình tội lỗi hay những điều khác, gồm cả hình phạt kèm theo tội lỗi.

Nguyên tắc giải trình trách nhiệm đòi phải có người gánh tội :

  • Tất cả phải chịu trách nhiệm vì tội riêng của họ và các hệ lụy : “Nếu một người nào phạm tội và vô tình làm một trong những điều mệnh lệnh Đức Chúa cấm làm, thì nó mắc lỗi và phải mang lấy tội mình” ( Lv 5,17 x. Lv 5,1 20,16-21 24,15-16 Ed 18,19-20).
  • Các cá nhân và dân tộc đến chịu Thiên Chúa phán xét về tội lỗi của họ : “Phần ngươi, hãy nằm nghiêng bên trái và mang lấy tội lỗi nhà Israel ... ngươi lại nằm nghiêng bên phải mà mang lấy tội lỗi nhà Giuđa ...” (Ed 4,4-6). Thái độ của Êdêkien tiên báo cuộc phán xét của Thiên Chúa đối với tội của Israel và Giuđa (x. Ed 16,58 18,4 Mt 11,21-24 // Lc 10,12-15 Rm 1,18-32 6,23).

Thiên Chúa ưu ái tiên liệu việc xóa tội trong Cựu Ước :

  • Thiên Chúa xóa bỏ tội lỗi cho người biết hối cải : “Ta sẽ làm cho tội của ngươi tan ra như làn khói, lỗi của ngươi biến mất tựa áng mây ...” (Is 44,22 x. 2Sm 12,13 Tv 103.12 Dcr 3,4).
  • Sát tế một con vật để xá tội (Lv 5,5-6 x. Lv 4,1-35 5,14 6,7).
  • Ngày lễ xá tội và việc xá tội. Lv 16,8-10 : Việc sát tế con dê xóa bỏ tội lỗi của dân dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Việc đuổi con dê gánh tội vào sa mạc, biểu trưng sự cất bỏ tội lỗi của cộng đoàn (x. Lv 16,15-19 : việc dâng lễ đền tội; Lv 16,20-22 : con dê gánh tội).

Phận vụ của các tư tế trong tiến trình xóa tội :

  • Các tư tế chịu trách nhiệm phục vụ nơi thánh (Ds 18,1-7).
  • Các luật lệ khắt khe quy định việc thực hiện phận vụ của họ : “chúng phải giữ điều Ta truyền giữ, nếu không sẽ mang tội vì chuyện đó và phải chết vì phạm đến của thánh ...” (Lv 22,9 x. Xh 28,42-43 30, 17-21 Lv 16,3-4).
  • Các tư tế mang lấy tội lỗi của dân như biểu tượng diễn tả : “ ... Huy hiệu đó sẽ luôn ở trên trán ông Aharon. Như vậy, Aharon sẽ nhận lấy lỗi lầm con cái Israel đã phạm liên quan đến những của thánh, khi chúng thánh hiến những lễ vật thánh ...” (Xh 28,36-38 x. Lv 10,17).

Chúa Giêsu Kitô là Đấng xóa bỏ tội :

  • Chúa Giêsu Kitô xóa bỏ tội trên Thánh giá : “Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi muôn người ...” (Hr 9,28 x. Is 53,4-6.10-12 Ga 1,29 Cl 2,14 Hr 10,11-14 1Pr 2,24 1Ga 3,5).
  • Vai trò chuyển cầu của Chúa Giêsu Kitô như là thượng tế : “... nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính ...” (1Ga 2,1 x.Rm 8,34 Hr 7,25).