Clock-Time

DÊ - Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Năm A (Mt 25:31-46) | Từ ngữ Kinh Thánh

Việc tế hiến chiên dê này không còn có thể xóa bổ tội lỗi nữa : “lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy. Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm” (Is 1,11). Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói : “Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế … Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội …” (Dt 10,4-5 x. Dt 9,12-14).

Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Năm A
(Mt 25:31-46)

“ … như mục tử tách biệt chiên với dê” (Mt 25,34)

Dê con vật thông thường dùng làm lương thực và trong cả hệ thống hy lễ.

Tầm quan trọng về kinh tế của dê :

- Để làm lương thực : Bà Rêbecca bảo ông Giacob : “Con đến bày gia súc bắt cho mẹ hai con dê đực non và mập, mẹ sẽ làm thành một món ăn ngon cho cha con như cha con thích” (St 27,9). “Ông Manôác thưa với sứ giả của Đức Chúa xin cho phép chúng tôi giữ ngài lại và dọn hầu ngài một con dê tơ” (Tl 13,15 x. Đnl 14,4.21 Tl 6, 19 Cn 27,27 Lc 15,2).

- Để làm vải : “Mọi phụ nữ có nhiệt tâm và khéo tay thì lấy lông dê mà kéo sợi” (Xh 35,26). Màn nhà Tạm làm từ lông dê, vật dụng thông thường để làm lều” (X. Xh 26,7 36,14 Kh 6,12).

- Để làm thước đo sự thịnh vượng và trả giá : Ông Giacob thưa với cha vợ : “ … mọi chiên con lốm đốm và lấm chấm … và con nào lấm chấm và lốm đốm trong số dê cái : đó sẽ là công xá của con” (St 30,32) “Ở Maôn có một người có cơ sở làm ăn tại Carmen. Người ấy rất giàu, ông có ba ngàn con cừu và một ngàn con dê” (1Sm 25,2 x. St 32,5.13-14 47,17 Cn 27,26 Ed 27,21)

Dê được dùng trong hy lễ :

- Để thờ phượng : Chúa phán dạy ông Abram : “Đi kiếm cho ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy và một bồ câu non” (St 15,9). “Ông Manôác bắt một con dê tơ và lấy tế phẩm để dâng làm lễ toàn thiêu …” (Tl 13,19) “Con tiến dâng Ngài bò chiên dê béo tốt làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên” (Tv 66,15).

- Như lễ dâng giao hảo : “Để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi …” (Ds 7,17.25.29).

- Dịp dâng hiến Đền thờ : “Để khánh thành nhà Thiên Chúa, họ đã dâng một trăm con bò, hai trăm con cừu đực, bốn trăm con chiên và bắt hai mươi con dê đực, theo số các chi tộc Israel, làm lễ tạ tội cho toàn thể Israel” (Er 6,17 x. 1V 8,63 // 2Sb 7,5 2Sb 30,24).

- Con chiên phải toàn vẹn : “Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được” (Xh 12,5 x. Lv 1,10 Ed 43,22).

Việc tế hiến chiên dê này không còn có thể xóa bổ tội lỗi nữa : “lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy. Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm” (Is 1,11). Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói : “Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế … Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội …” (Dt 10,4-5 x. Dt 9,12-14).

Dê là biểu tượng của nhân loại tội lỗi : “các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê” (Mt 25,32).