Clock-Time

DỰ PHẦN/ THÔNG PHẦN VÀO ĐỨC KITÔ - Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A (Ga 6:51-58) | Từ ngữ Kinh Thánh

Niềm tin giải phóng khỏi dính líu với tội lỗi : “... nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào biết mấy cho muôn người” (Rm 5,15 x. Gl 2,4 Rm 5,16-21 1Cr 15,21-22 Cl 2,11)... 

Từ ngữ Kinh Thánh
DỰ PHẦN/ THÔNG PHẦN VÀO ĐỨC KITÔ
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A
(Ga 6:51-58)

“Khi ta nâng chén chúc tụng ... khi ta cùng bẻ bánh ... chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ?” (1Cr 10,16)

Nhờ tin, các tín hữu chia sẻ cái chết, sự phục sinh bản tính, những đau khổ và vinh quang của Chúa Kitô. Họ nên phần chi thể của Người và do đó cũng chia sẻ tình nghĩa thiết, sứ mệnh và niềm hy vọng của Dân Thiên Chúa, đã được tiền dự trong Cựu ước và được thành toàn trong Giáo Hội.

Các tín hữu kết hợp với Đức Kitô : “Chúng ta đã được thông phần Đức Kitô, miễn là chúng ta giữ vững cho đến cùng căn bản của lòng tin đã có từ ban đầu” (Hr 3,14 x. Ga 13,8 1Cr 1,9 6,17 Ep 1,13).

Niềm tin giải phóng khỏi dính líu với tội lỗi : “... nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào biết mấy cho muôn người” (Rm 5,15 x. Gl 2,4 Rm 5,16-21 1Cr 15,21-22 Cl 2,11).

Dự phần vào Đức Kitô :

- Vào sự chết và sự sống lại của Đức Kitô : “vì được dìm vào trong cái chết của Người ... thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,3-4 x. Rm 6,5-8 7,4 Gl 2,20 3,27 Cl 2,12-13 2Tm 2,11).

-Vào bản tính của Đức Kitô : “... Anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa” (2Pr 1,4 x. Rm 8,29 1Cr 1,49 2Cr 3,18 5,17 Cl 3,10 Hr 12,10).

- Vào những đau khổ của Đức Kitô (Pl 3,10 x. Mt 16,24 // Mc 8,34 // Lc 9,23 2Cr 1,5 1Pr 4,13).

- Vào vinh quang của Chúa Kitô (Rm 8,17 x. Ga 17,22 Ep 2,6 2Tx 2,14 2Tm 2,12).

Dự phần vào thân thể Đức Kitô : (1Cr 10,16-17 x. Rm 12,5 1Cr 12,27).

- Khi chia sẻ sự kết hợp nhờ Đức Kitô : “Không còn chuyện phân biệt ... anh em chỉ là một trong Đức Kitô” (Gl 3,28 x. 1Cr 1,2 Ep 2,21-22 Cl 3,11).

- Khi chia sẻ một nguồn sự sống : “... Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái” (Ep 4,16 x. Ga 15,4-5 Rm 11,17 Cl 2,19).

- Khi chia sẻ quyền thừa tự : “Nếu anh em thuộc về Đức Kitô thì anh em là dòng dõi ông Abraham, những người thừa kế theo lời hứa” (Gl 3,29 1Sm 26,19 Tv 106,5 Cv 3,25 20,32 Cl 1,12 Hr 6,17).

- Khi chia sẻ những phúc lành thiêng liêng : “... trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần” (Ep 1,3 x. Rm 15,27 Pl 1,7 Hr 6,4 Gđ 3).

- Khi chia sẻ một niềm hy vọng : “ ... anh em là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai” (1Pr 5,1 x. Lc 20,35 2Tx 1,10 Kh 20,6).

- Khi tham dự vào việc thờ phượng : “Khi anh em hội họp ... tất cả những điều ấy phải nhằm xây dựng Hội Thánh” (1Cr 14,26 x. 2Sb 5,12-13 Nkm 12,24).

- Khi lãnh trách nhiệm đối với tha nhân : “nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cũng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung” (1Cr 12,26 x. Gl 6,1-2 Pl 2,1-4).

- Khi chia sẻ những đau khổ của nhau (2Cr 1,47 Pl 4,14 2Tm 1,8 Hr 10,33-34 Kh 1,9)

- Khi chia sẻ với những người túng cực (Ed 45,16 Cv 4,32 2Cr 8,4 9,13 1Tm 6,18 Hr 3,16).

- Khi chia sẻ với công trình của Chúa (2Cr 6,1 Pl 1,5 x. Ds 8,24 18,2 1Sb 16,38 Er 3,2 Rm 15,30 1Cr 9,10-13 2Cr 5,20 Gl 2,7-9 Pl 4,5.10)