Clock-Time

Đức Giêsu Kitô là Chúa - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa, danh hiệu diễn tả uy quyền tuyệt đối của Chúa Giêsu Kitô và nền tảng người ta cần nhận biết về Người. Danh hiệu này đặc biệt nối kết với sự phục sinh và việc Người lại đến.

Từ ngữ Kinh Thánh
Đức Giêsu Kitô là Chúa
Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11)

Đức Giêsu Kitô là Chúa - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh | hiệp thông Loan bao Tin mừng

“Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là CHÚA cần đến chúng” (Mt 21,3)

Chúa, danh hiệu diễn tả uy quyền tuyệt đối của Chúa Giêsu Kitô và nền tảng người ta cần nhận biết về Người. Danh hiệu này đặc biệt nối kết với sự phục sinh và việc Người lại đến.

Chúa, danh hiệu kính trọng dành cho Chúa Giêsu Kitô tại thế : “Lạy Chúa, xin cứu chúng con, chúng con chết mất” (Mt 8,25 Mt 15,25-27 // Mc 7,28; Mt 21,3 // Mc 11,3 // Lc 19,31).

Chúa, danh hiệu ghi nhận uy thế lời Chúa Giêsu Kitô giảng dạy : “dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em” (1Tx 4,15 Cv 11,16 20,35 1Cr 7,10).

Chúa, một dấu chỉ thần tính của Đức Giêsu Kitô :

 • Thần tính của Đức Giêsu Kitô : “Ông thưa Người : Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28) “Chúa”, danh hiệu thần linh thông dụng trong tiếng Hy Lạp của Cựu Ước và được chuyển thẳng về Đức Giêsu Kitô trong Tân Ước (x.1Cr 8,6 2Cr 3,17-18 Ep 4,5 2Tx 2,16 2Pr 1,2).
 • “Ngày Đức Kitô quang lâm” (Pl 1,6). Trong Cựu Ước, “ngày của Đức Kitô” tương đương với “ngày của Chúa” (x.1Cr 1,8 2Cr 1,14 Pl 1,10 2,16 Kh 1,10).
 • Đức Giêsu Kitô thống trị mọi sự mọi loài : “Con chiên là Chúa các Chúa là Vua các Vua” (Kh 17,14 Đnl 10,17 Kh 19,16).
 • Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ vì, “tất cả những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu thoát” (Rm 10,13 Ge 3,5 Cv 2,21).
 • Đức Giêsu Kitô “làm Chúa ngày Sabát” (Mt 12,8 // Mc 2,28 //Lc 6,5) “Đức Giêsu, Thiên Chúa đã đặt Người làm Chúa và làm Đấng Kitô” (Cv 2,36 2Cr 4,5 Cl 3,24).
 • Đức Giêsu là Chúa, đó là nền tảng của đức tin kitô giáo (Rm 10,3 Cv 11,20 16,31 20,21 1Cr 12,3 2Cr 4,5 Pl 2,10-11).
 • Đức Giêsu là Chúa vì Người đã sống lại (Rm 1,4 Cv 4,33 Rm 4,24 14,9 Dt 13,20).
 • Chúa, danh hiệu tự nhiên dành cho Đức Kitô phục sinh (Lc 24,34 22,61 Cv 1,21 7,59 1Cr 9,1.5 1Tx 4,17).

Chúa, tước quyền nền tảng của Đức Giêsu Kitô đối với kitô hữu.

 • Đây là mối tương quan cá nhân (Pl 3,8 Cv 16,15 Rm 5,11 14,8 1Cr 6,17 2Pr 2,20).
 • Kiểu nói “danh Chúa” diễn tả mối tương quan này (1Cr 6,11 Cv 8,16 15,26 Ep 3,20)
 • Kiểu nói “trong Chúa” cũng vậy (Plm 16 Rm 16,12 Ep 6,10 Pl 1,14 2,29 3,1)
 • “Ân sủng của Chúa” sắp đặt cho mối quan hệ này (1Tm 1,14 2Cr 13,14 2Tx 3,18 2Pr 3,12).

Quyền làm Chúa của Đức Giêsu Kitô là nền tảng cho sự tuân phục kitô giáo (Cl 2,6 Rm 12,11 Cl 2,23 2Tx 1,8 2Tm 2,19 1Pr 3,15).

Vương quyền Đức Giêsu Kitô sẽ được tỏ hiện đầy đủ (1Tx 4,16 1Cr 1,7 Pl 3,20 1Tx 5,23 2Tx 1,7 1Tm 6,14).

Vương quyền Đức Giêsu Kitô chứng tỏ uy quyền tuyệt đối của Người :

 • Đức Giêsu Kitô là thẩm phán muôn loài muôn sự (1Cr 4,4 11,32 2Cr 10,18 1Tx 4,6)
 • Đức Giêsu là Chúa muôn người (Rm 10,12 Cv 10,36 1Cr 8,6 Pl 2,10-11 Cl 1,16-17).