Clock-Time

ĐƯỜNG - Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A (Ga 14:1-12) | Từ ngữ Kinh Thánh

Cuộc xuất hành là một kinh nghiệm thế nào là “đi với Thiên Chúa mình” (Mk 6,8) Chúa đi trước mở đường bằng một cột mây, cột lửa (Xh 13,21t). Biển cả không chặn nổi bước chân Ngài (Tv 77,20). Trong hoang địa (Tv 68,8)..

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6)

Trong cuộc sống du mục, đường đi giữ vai trò thiết yếu. Vì vậy, từ này được dùng để nói về đời sống tôn giáo và luân lý.

Đáp lại lời Thiên Chúa, Abraham đã lên đường (St 12,1-5). Đường Chúa lại thật lạ lùng (Is 55,8) và vấn đề chính lại là nhận ra đường lối Chúa mà bước theo.

Cuộc xuất hành là một kinh nghiệm thế nào là “đi với Thiên Chúa mình” (Mk 6,8) Chúa đi trước mở đường bằng một cột mây, cột lửa (Xh 13,21t). Biển cả không chặn nổi bước chân Ngài (Tv 77,20). Trong hoang địa (Tv 68,8), Thiên Chúa chăm sóc dân (Đnl 1,30-31) nhưng cũng sửa dạy họ (Đnl 8,2-6), khiến đường Chúa dẫn thật lâu dài và quanh co (Đnl 2,1t) nhưng dẫn tới đích và dân sẽ được no thoả (Đnl 6, 7-10). Đường lối Chúa là tình yêu và chân lý (Tv 25,10 136) và chính trực (Đnl 32,4). Các tiên tri thời Thiên Chúa cũng đi với con cái Ngài là lý tưởng (Hs 11,1t)

Vào được Đất Hứa, Israel phải tiếp tục “đi trong đường lối Chúa” (Tv 128,1) và biết được đường lối Chúa là một đặc ân lớn lao (Tv 147,19t). Bất tuân luật pháp là một lầm lạc (Đnl 31,17), dẫn tới lưu đày (Lv 26,44t) và phải dọn đường trong hoang địa (Is 40,3) chính Ngài vạch lối (Is 43,19) biến núi non thành đường phẳng (Is 49,11) chờ khài hoàn.

Đấng Cứu Thế đến, dẫn dân tới tận nơi an nghỉ của Thiên Chúa (Dt 4,8t). Chúa Giêsu, Môsê mới, đồng hành và cổ võ (Lc 24,15 9t 3,5t 12,2t) cuộc xuất hành mới. Ngài gọi mọi người bước theo (Mt 4,19 Lc 9,57-62 Ga 12,35t). Đường Ngài đi là đường thập giá (Mt 16,23 Lc 24,26 9,23 Ga 16,28) Chính Ngài nên hy tế (Lc 9,51 22,22-23) hy tế thông đến tận trời (Dt 9,24) mở đường cho chúng ta vào cung thánh đích thực. Con đường cứu độ là chính Đức Giêsu Kitô (Ga 14,6).

Đường, từ ngữ được dùng theo nghĩa ẩn dụ để nói về đức tin kitô giáo (nhất là trong sách Công vụ) và về Chúa Giêsu Kitô. Tin vào Chúa Giêsu Kitô là đường duy nhất dẫn tới ơn cứu độ loài người. Từ ngữ này thường được Kinh Thánh dùng để diễn tả những khía cạnh khác nhau trong đời sống người tín hữu.

Đường nói về đức tin kitô giáo : ông Phaolô “xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đamas, để nếu thấy những người theo Đạo (Đường) ... thì bắt trới giải về Giêrusalem” Cv 9,2 x. Cv 19,23 22,4 24,14.22).

Đường nói về chính Chúa Giêsu Kitô : Người nói : “chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6 x. Ga 10,9 14,4-6 1Tm 2,5 Dt 10,19-20).

Tin vào Chúa Giêsu Kitô là đường duy nhất dẫn tới ơn cứu độ loài người tội lỗi : “ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12 x. Mc 16,16 Ga 1,11-12 Ga 3,15-16 Cv 16,31 Rm 10,9 Ep 2,8 1Pr 1,5).

Đường được dùng với những từ khác để diễn tả đời sống đức tin :

- Đường công chính : “ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin” (Mt 21,32 x. Mt 3,1-12 2Pr 2,21).

- Đường của Thiên Chúa : “chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa” (Mt 22,16 //Mc 12,14 // Lc 20,21 x.Tv 18,30 Is 55,9 Cv 18,25-26 Dt 3,10 Tv 95,10).

- Đường của Chúa : “có một người Do thái tên là Apôlô ... ông là người có tài hùng biện và thông thạo Thánh Kinh. Ông đã được học Đạo (Đường) Chúa ...” (Cv 18,24-25 x. St 18,19 : Abraham ... Tv 27,11 143,8 Cn 10,29).

- Đường cứu độ : một cô đầy tớ gái làm nghề bói toán lẽo đẽo theo ông Phaolô mà kêu : “các ông này là tôi tớ Thiên Chúa Tối Cao, họ loan báo cho các người con đường cứu độ” (Cv 16,16-17). “cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7,14).

- Đường dẫn tới bình an : “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn ... dẫn ta bước vào đường nẻo bình an” (Lc 1,78-79 Is 26,3.12 57,20-21 Rm 3,17 Is 59,8).

- Đường thánh thiện : Tiên tri Isaia loan báo về Giêrusalem “ở đó sẽ có một đường đi mang tên là thánh lộ” (Is 35,8 Dt 9,8).