Clock-Time

ISRAEL PHẢN LOẠN - Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 21:33-43) | Từ ngữ Kinh Thánh

Sự phản bội của Israel trong các dụ ngôn của Chúa Giêsu Kitô : Dụ ngôn những tá điền sát nhân, khi nghe xong “các thượng tế và người Pharisêu hiểu là Người nói về họ” (Mt 21,33-44 // Mc 12,1-11 //Lc 20,9-18). Dụ ngôn cây vả không ra trái cho thấy tình trạng đáng thất vọng của Israel trước kỳ vọng của Thiên Chúa khi ươm trồng và chăm sóc họ (Lc 13,6-9)... 

Từ ngữ Kinh Thánh
ISRAEL PHẢN LOẠN
Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên - Năm A
(Mt 21:33-43)

“Bọn tá điền vừa thấy Người con thì bảo nhau :Đứa Con thừa tự đây rồi
Nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó !” (Mt 21,38)

Bất chấp lòng thương xót không ngừng tha thứ của Thiên Chúa, lịch sử dân Israel được coi là lịch sử của sự phản loạn chống lại Thiên Chúa.

Lịch sử dân Israel là lịch sử của sự phản loạn : “Trong sa mạc bao lần dân làm phản, trêu giận Người giữa chốn hoang liêu” (Tv 78,40 x.18,8.17.56). Ông Môsê đã phải than phiền : “hôm nay tôi còn sống với anh em, mà anh em đã phản nghịch chống lại Thiên Chúa, huống chi là sau khi tôi chết” (Đnl 31,27 x. Tv 105,28 106,7 107,11 Is 63,10 Ed 20,8.13.21). Nhưng Thiên Chúa thương cảm và sẵn sàng giải thoát dân Ngài “tự cõi trời cao thẳm, Ngài đã đoái nghe lời họ kêu xin, và biết bao phen đã mở lượng hải hà thương giải cứu” (Nkm 9,28 x 9,16-31 Tv 106,43).

Vài sự kiện phản nghịch của Israel, như tại Cađê (Đnl 1,26.43), tại Horeb (Đnl 9,7.23) …

Lời kết án của tiên tri về sự phản loạn của Israel : “khốn cho chúng vì chúng đã lìa bỏ Ta. Chúng sẽ bị tiêu diệt, vì chúng đã xúc phạm đến Ta” (Is 7,13). “Khốn cho thành phản loạn và ô uế, khốn cho thành tàn bạo …” (Xp 3,1).

- Tiên tri Isaia mô tả Israel như một dân tộc phản nghịch : “… chúng đã phản nghịch cùng Ta …” (Is 1,2-3), “… các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo” (Is 1,20 x. 1,23.28 30,1.9 48,8 65,2-3).

- Tiên tri Giêrêmia tố giác người Israel như những người phản loạn “Tất cả đều phản bội, đi đâu vu khống đó, trơ như sắt như đồng, toàn một lũ phá hoại” (Gr 6,28 x. 2,29 3,13 4,17 5,23).

- Tiên tri Ezekiel kết án Israel như là nhà làm phản : “còn chúng, vốn là nòi phản loạn …” (Ed 2,5-8 x. 3,9,26-27 12,2-3 ,9.25 17,12 24,3 44,6).

Sự phản bội của Israel trong các dụ ngôn của Chúa Giêsu Kitô : Dụ ngôn những tá điền sát nhân, khi nghe xong “các thượng tế và người Pharisêu hiểu là Người nói về họ” (Mt 21,33-44 // Mc 12,1-11 //Lc 20,9-18). Dụ ngôn cây vả không ra trái cho thấy tình trạng đáng thất vọng của Israel trước kỳ vọng của Thiên Chúa khi ươm trồng và chăm sóc họ (Lc 13,6-9).

Sự phản bội của Israel là một cảnh báo cho các tín hữu vì “những sự việc ấy xảy ra để làm bài học, răn dạy chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như cha ông chúng ta” (1Cr 10,6 x. 10,1-12). Vậy chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của Người vẫn còn đó, mà có ai trong anh em bị coi đã mất cơ hội … bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng” (Dt 3,7 – 4,2 x.Tv 95,7-11 Gđa 5,7).