Clock-Time

Lừa tơ - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh

Lừa (hay ngựa) tơ là một con vật còn non, chưa được thuần hoá. Trong Thánh Kinh, con vật này được nối kết với sự khiêm tốn hay an bình.

Lừa tơ - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh | hiệp thông Loan bao Tin mừng

“Các anh ... sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh ..” (Mt 21,2).

Lừa (hay ngựa) tơ là một con vật còn non, chưa được thuần hoá. Trong Thánh Kinh, con vật này được nối kết với sự khiêm tốn hay an bình.

Lừa tơ là con vật còn non. Trong những lời chúc phúc ông Giacob dành cho các con, đặc biệt ông Giuđa có một vận mệnh trổi hơn. Vì vậy, Thiên Chúa cưng chiều ông hơn : “Người buộc con lừa của mình vào gốc nho, buộc con lừa con của mình vào cây nho quý” (St 49,11). Trong đau khổ, ông Giob cho mình là công chính. Nhưng sự khôn ngoan của Thiên Chúa mời gọi ông thú tội và chính Chúa sẽ dạy dỗ ông, để rồi : “Kẻ ngu si sẽ thành người am hiểu, và lừa hoang được huấn luyện thành người”(G 11,12).

Vị vua đang tới sẽ dùng con lừa tơ, vì Ngài là vị vua khiêm hạ : “Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng hò reo ! Vì kìa Đức Vua của Người đang đến với ngươi : Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ” (Dcr 9,9). Thánh sử Matthêu ghi nhận : Đức Giêsu vào Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia, khi Người thực hiện lời tiên tri Dacaria đã báo trước. “Người sai hai môn đệ và bảo : Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về đây cho Thầy ... Các môn đệ ra di và làm theo lời Đức Giêsu đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giêsu cỡi lên” (Mt 21,2-7 // Mc 11,2-7 // Lc 19,30-35). Tường thuật của thánh Gioan ghi rõ : Đức Giêsu gặp một con lừa nhỏ, liền cỡi lên như có lời chép “ ... Này Đức Vua của ngươi ngự đến, ngồi trên lưng lừa con” (Ga 12,14-15).