Clock-Time

MẠC KHẢI TRONG CỰU ƯỚC - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3:16-18) | Từ ngữ Kinh Thánh

Cựu Ước cho thấy Thiên Chúa mạc khải trong lịch sử dân Israel, trong các lời chứng được linh ứng của các tiên tri và của các tác giả trong các thời kỳ khác nhau. Nhận thức này về Thiên Chúa chuẩn bị cho mạc khải đầy đủ nơi Chúa Giêsu Kitô thời Tân Ước. Mạc khải trong vườn địa đàng và trước cơn lụt hồng thủy : như khi Thiên Chúa sáng tạo ra ánh sáng (St 1,3) hay khi tạo dựng loài người (St 2,16-18 x. St 1,29-30 3,9-19 4,6-7.9-15 6,12-22)...

Từ ngữ Kinh Thánh
MẠC KHẢI TRONG CỰU ƯỚC
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3:16-18)

“ ... theo lệnh của Đức Chúa ...” (Xh 34,4b)

Cựu Ước cho thấy Thiên Chúa mạc khải trong lịch sử dân Israel, trong các lời chứng được linh ứng của các tiên tri và của các tác giả trong các thời kỳ khác nhau. Nhận thức này về Thiên Chúa chuẩn bị cho mạc khải đầy đủ nơi Chúa Giêsu Kitô thời Tân Ước. Mạc khải trong vườn địa đàng và trước cơn lụt hồng thủy : như khi Thiên Chúa sáng tạo ra ánh sáng (St 1,3) hay khi tạo dựng loài người (St 2,16-18 x. St 1,29-30 3,9-19 4,6-7.9-15 6,12-22).

Khuôn khổ giao ước của mạc khải trong Cựu Ước trước lụt hồng thủy:

- Giao ước của Thiên Chúa với ông Noe (St 9,8-17 x. St 6,18 9,12-17).

- Giao ước của Thiên Chúa với ông Abraham (St 17,7 x. St 15,9-21 17,2.4.10-14 22,16-18 Tv 105,8-9).

- Giao ước của Thiên Chúa với ông Môsê tại núi Sinai (Xh 34,27 x. Xh 24,3-8 34,10-14 Đnl 5,2-4 Gr 11,2-5).

- Giao ước của Thiên Chúa với vua Đavít (Tv 89,3-4 x. 2Sm 7,8-16 Tv 132, 11-12).

- Lời hứa về một giao ước mới (Gr 31,41-34 x. Is 42,6 Mt 26,27-28 // Mc 14,24 // Lc 22,20 // 1Cr 4,25 Dt 8,8-12 9,15 10,15-18).

Những thụ nhân của mạc khải Cựu Ước :

- Dân Israel “Giữa mọi thị tộc trên mặt đất. Ta chỉ biết các ngươi thôi ...” (Am 3,2 x. Xh 19,3-6 Đnl 7,6 Is 65,1 Ed 20,5)

- Có những trường hợp, Thiên Chúa đã nói với cộng đoàn ngoài giao ước như với vua Nabucôđônôso (Đn 2,27-28 x. St 41,25-28.32 Đn 4,1-37 5,17-28).

Các phương cách mạc khải trong Cựu Ước :

- Thông truyền trực tiếp (Đnl 18,18 x. Xh 4,12 Ds 12,8 23,5 Is 50,4 51,16 Gr 1,9)

- Các thị kiến và các giấc mơ (Ds 12,6 x. St 15,1 28,12 37,5-7 46,2 Ds 24,4 Đnl 3,1 Tl 7,13-14 G 33,14-15 Ed 1,1.26-28).

- Những cuộc thần hiển (St 18,1 x. St 32,24-30 Xh 3,1-6 34,4-7 Ds 11,25 12,5 14,10-12 Gs 5,13-15).

- Chữ viết (Đnl 31,9 x. Xh 17,24 Ds 32,2 Is 30,8 Gr 36,2 51,60).

Nội dung của mạc khải Cựu Ước :

- Mạc khải ý muốn và các dự định của Thiên Chúa, như giao ước với Abram (St 17,1-3 x. St 12,1-3 15,1-5 Xh 19,5-6 20,1-17 // Đnl 5,6-21 Xh 22,31 Lv 11,44-45 19,1-2 20,7-8).

- Mạc khải về chương trình của Thiên Chúa, như ơn cứu độ nhân loại (St 3,15 x. Is 9,6-7 11,1-10 42,1 Mk 5,1-5 Dcr 9,9-13).

- Mạc khải về tính cách và bản chất của Thiên Chúa, như với ông Môsê từ bụi cây cháy (Xh 3,11-15), vinh quang Chúa bao phủ Nhà Tạm (Xh 40,34), vinh quang Chúa tràn ngập Đền Thờ (1V 8,11 Ed 1,28), Thiên Chúa công minh và nhân hậu (Ds 14,17-19 Tv 143,1), Thiên Chúa yêu thương (Đnl 7,7-8 Ac 3,22), Thiên Chúa chính trực (Tv 72,2 103,6 Is 59,17), Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành tối thượng (Tv 115,3 135,5-6).

Sự bất toàn của mạc khải trong Cựu Ước : sự cứu chuộc chỉ nêu rõ rệt với sự hoàn thành, mạc khải trong Chúa Giêsu Kitô (Dt 11,39-40 x. Dt 1,1-2 1Pr1,10-12).

Việc dự phần vào Đức Kitô đòi hỏi phải thánh thiện (1Cr 10.21 x. 1Cr 6,15 Ep 5,6-7 Cl 3,1-5)

Việc dự phần của các dân vào ơn cứu độ của Thiên Chúa :

- Các dân được kể vào số dân Thiên Chúa (Ep 3,6 x. Rm 11,24 Gl 3,8-9 St 12,3 18,18 22,18 Gl 3,14).

- Thiên Chúa hứa kết nạp các dân (Dcr 2,11 x. Is 2,3 // Mk 4,2 Is 14,1 19,23-25 Xp 2,11 Dcr 14,16).