Clock-Time

Nghèo tinh thần - Chúa Nhật Thường Niên IV A (Mt 5:1-12a) - Từ ngữ Kinh Thánh

Kinh Thánh coi sự thiếu thốn của cải và ân huệ thiêng liêng là căn nguyên gây nên sự nghèo túng. Nhận biết được sự nghèo thiêng liêng dẫn tới việc trở lại với Chúa để lãnh nhận của cải Chúa ban tặng dồi dào qua Tin Mừng.

Từ ngữ Kinh Thánh
Nghèo Tin Thần
Chúa Nhật Thường Niên IV A - Mt 5:1-12a

“Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó ….” (Mt 5,3)

Kinh Thánh coi sự thiếu thốn của cải và ân huệ thiêng liêng là căn nguyên gây nên sự nghèo túng. Nhận biết được sự nghèo thiêng liêng dẫn tới việc trở lại với Chúa để lãnh nhận của cải Chúa ban tặng dồi dào qua Tin Mừng.

Người vô đạo là kẻ nghèo thiêng liêng :

 • Họ thiếu niềm tin : “Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin” (Mt 13,58 // Mc 6,5).
 • Họ thiếu hiểu biết : “Đứa dại chết vì dốt nát” (Cn 10,21 x. Is 5,13 56,10-11 Gr 5,4 Hs 4,6 1Tm 6,5).
 • Họ thiếu Thiên Chúa : “Xưa kia anh em … không có niềm hy vọng không có Thiên Chúa …” (Ep 2,12).
 • Họ thiếu sự sống vĩnh cửu : “… thiệt mạng sống thì nào có lợi gì ? (Mt 16,26 // Lc 9,25 Lc 12, 20-21 16, 22-23 Gc 5,1-6).
 • Họ thiếu hiểu biết về sự nghèo túng thiêng liêng của mình : “… ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng” (Kh 3,17).

Nghèo túng có thể là một án phạt : “Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này … là đói khát được nghe lời Đức Chúa” (Am 8,11 x. Tv 51,11 74,9 Ac 2,9 Ed 7,26 Mt 13,14-15 Kh 2,5).

Người đạo đức nhận biết mình nghèo túng :

 • Vua Đavít nhận biết mình nghèo khổ túng thiếu (Tv 40,17 34,6 35,10 70,5 86,1 109,22).
 • Nhiều người khác nhận biết mình nghèo túng thiêng liêng (Rm 7,16 x. Tv 8,3-4 Lc 5,8 7,6 Rm 7,24).

Những ai biết mình nghèo túng sẽ được Chúa ban phúc lành :

 • Thiên Chúa sẽ cho những ai có tinh thần nghèo khó được thỏa mãn (Mt 5,3 // Lc 6,20-21 Mt 5,6).
 • Thiên Chúa sẽ cứu người có tinh thần nghèo khó (Tv 116,6).
 • Thiên Chúa sẽ tiếp nhận người có tinh thần nghèo khó (Tv 51,17 Is 66,2).
 • Thiên Chúa gần cận với người có tinh thần nghèo khó (Tv 34, 16 Is 57,15).
 • Thiên Chúa lắng nghe người nghèo khó kêu cầu (Tv 102,17).
 • Thiên Chúa sẽ thi ân cho người có tinh thần nghèo túng (Gr 4,6 1Pr 5,5-6 Cn 3,34).
 • Thiên Chúa sẽ đón gặp những thiếu thốn của kẻ nghèo túng (Is 61,1 Lc 1,53).

Giàu có tinh thần thì hơn giàu có của cải :

 • Nghèo mà chính trực thì tốt hơn (Tv 37,16 Cn 15,16-17 16,8 19,1.22 28,6).
 • Nghèo mà khôn ngoan vẫn tốt hơn (Cn 16,36 19,1.22 28,6).
 • Nghèo mà khiêm tốn vẫn hơn (Cn 16,19)
 • Nghèo mà được bình an, êm ấm thì hơn (Cn 17,1).
 • Sự giàu có thiêng liêng nâng cao kẻ nghèo : “Người anh em phận hèn hãy tự hào khi được Chúa nâng lên” (Gc 1,9).
 • Của cải thiêng liêng nâng cao kẻ nghèo : “Người anh em phận hèn tự hào khi được Chúa nâng lên” (Gc 1,9)
 • Của cải thiêng liêng tồn tại lâu bền (Dt 10,34 11,37-40 1Pr 1,4)
 • Sự giàu có thiêng liêng còn hơn cả sự bù trừ cho sự nghèo khó vật chất. “ … coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có …” (2Cr 6,10 x. Gc 2,5 Kh 2,9).