Clock-Time

NGƯỜI SAU HẾT ... KẺ TRƯỚC HẾT - Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 20:1-16a) | Từ ngữ Kinh Thánh

Dụ ngôn “thợ làm vườn nho” (đúng hơn nên gọi là “chủ nhân tốt bụng”) (Mt 20,1-16a) đưa ra hình ảnh của Israel : vườn nho, và chủ : Thiên Chúa như Isaia phác họa (5,1-7). Như vậy, dân Israel là những người trước hết được gọi vào làm việc trong công trình xây dựng nước trời :”họ được Thiên Chúa nhận làm con, được ...” (Rm 9,4-5)...

Từ ngữ Kinh Thánh
NGƯỜI SAU HẾT ... KẺ TRƯỚC HẾT
Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm A
(Mt Mt 20:1-16a)

“Kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”

(Mt 20,16)

Đoạn Tin Mừng Mt 20,1-16a nối kết với đoạn văn trước đó (19,16-30) bằng câu : “Kẻ sau hết sẽ nên trước hết và kẻ trước hết sẽ nên sau hết” (19,30 và 20,16) và đặt trong bối cảnh nói về phần thưởng cho các môn đệ (19,27). Thánh sử minh giải lời hứa của Chúa Giêsu với các môn đệ rằng, hiện họ là những người sau hết, nhưng sẽ là những kẻ trước hết lãnh phần thưởng (20,8). Đoạn Tin Mừng này có thể nhắm tới những người chống đối. Họ chỉ trích Chúa Giêsu đã loan báo tin mừng nước trời cho những kẻ thu thuế và những người tội lỗi (Mt 9,10-13)

Dụ ngôn “thợ làm vườn nho” (đúng hơn nên gọi là “chủ nhân tốt bụng”) (Mt 20,1-16a) đưa ra hình ảnh của Israel : vườn nho, và chủ : Thiên Chúa như Isaia phác họa (5,1-7). Như vậy, dân Israel là những người trước hết được gọi vào làm việc trong công trình xây dựng nước trời :”họ được Thiên Chúa nhận làm con, được ...” (Rm 9,4-5). Thánh Phaolô hãnh diện vì là người do thái (2Cr 11,22), và không đáng ngạc nhiên, khi người do thái, nhất là những người lãnh đạo mà phần lớn đang chống đối Chúa Giêsu cũng hãnh diện như vậy. Nhưng số phận có thể bị đổi thay “khi thấy các ông Abraham, Isaac và Giacob cùng tất cả các tiên tri được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài” (Lc 13,28).

Không thể dựa vào công trạng của mình mà đòi phần thưởng, càng không được ghen tương vì tham lam trước Thiên Chúa nhân hậu và quảng đại đối với mọi người (Mt 20,15). Trước lòng thương xót bao dung của Thiên Chúa, đúng nhất là phải biết cảm tạ tri ân và “ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,10), muốn làm thầy thì phải làm đầy tớ (Mt 20,27).