Clock-Time

NHỮNG SỰ SAU - Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A (Ga 6:51-58) | Từ ngữ Kinh Thánh

Giáo lý về những sự sau cùng (cánh chung), gồm các đề tài về sự chết, việc Chúa Giêsu Kitô lại đến, sự sống lại của kẻ chết, phán xét chung thiên đàng và hỏa ngục...

Từ ngữ Kinh Thánh
NHỮNG SỰ SAU
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A
(Ga 6:51-58)

“ ... Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,58).

Giáo lý về những sự sau cùng (cánh chung), gồm các đề tài về sự chết, việc Chúa Giêsu Kitô lại đến, sự sống lại của kẻ chết, phán xét chung thiên đàng và hỏa ngục.

Sự chết :

- Chết về thể lý là sự kiện phổ quát (G 30,23 x. 2Sm 14,14 Rm 5,12).

- Con người không thể ấn định thời điểm của sự chết (Gv 8,8 x. Tv 90,10 Mt 6,27 Gc 4,14).

- Các tín hữu không phải sợ chết (Tv 23,4 x. Tv 116,15 Cn 14,32 Rm 14,8 Pl 1,21 Kh 14,13).

- Đối với các tín hữu, sự chết giống như giấc ngủ (Ga 11,11-13 x. Mc 5,39 Cv 13,36 1Cr 15,6).

- Khi Chúa lại đến, các tín hữu còn sống, không trải nghiệm sự chết (1Tx 4,15 1Cr 15,1-5).

- Sự chết là hình phạt bởi tội lỗi không được tha thứ (Rm 6,23 x. 1Sb 10,13 Cn 11,19 Rm 5,12).

Chúa Giêsu Kitô đến lần thứ hai :

- Việc Chúa lại đến đã được tiên báo (Mt 26,64 // Mc 14,62 x. Lc 21,27 Cv 1,11 Dt 9,28).

- Chỉ có Chúa Cha biết thời điểm Chúa lại đến (Mt 24,36 // Mc 13,32 x. Ml 3,1 Mt 24,44 // Lc 12,40 Kh 16,15).

- Mục đích việc Chúa đến lần thứ hai là để tập hợp dân chúng lại, ban thưởng cho kẻ tin và phán xét kẻ dữ (Mt 16,27 x. Đn 7,13-14 Mt 25,31-32 Ga 14,3 1Cr 4,5 1Tx 4,16-17 1Pr 5,4 1Ga 3,2 Gđa 14-15).

- Thái độ đúng đắn trước việc Chúa lại đến : “ phải biết rằng đây là giờ cuối cùng” (1Ga 2,28 x. Mc 13,35 Cv 3,19-20 1Tm 6,13-14 2Pr 3,11).

Sự sống lại của kẻ chết :

- Mọi người sẽ trỗi dậy (Ga 5,28-29 x. Đn 12,2 Cv 24,15).

- Những người tin Chúa Giêsu Kitô sẽ trỗi dậy để sống đời đời (Ga 6,40 x. Ga 11,25 2Cr 4,14 1Tx 4,16).

- Những kẻ không tin sẽ bị luận phạt (Ga 5,29 x. Mt 25,46).

- Những người tin sẽ được sống lại cả xác (1Cr 15,42-44 x. 1Cr 15,50.53)

Phán xét cuối cùng :

- Mọi người đều chịu phán xét sau khi chết (Dt 9,27 Rm 14,12 1Pr 4,5 Kh 20,11-12).

- Chúa Giêsu Kitô được trao quyền phán xét (Ga 5,22 x. Cv 10,42 17,31 Kh 1,18).

- Những người không tin Chúa Giêsu Kitô sẽ bị kết án (Ga 12,48 x. 2Tx 1,7-8 2Pr 3,7 Gđa 15 Kh 20,15).

- Các người tin sẽ không bị phán xét vì tội lỗi (Ga 5,24 x. Ga 3,18 Rm 8,1-2.33-34).

- Các người tin sẽ được phán xét theo cách sống đời kitô hữu của họ (2Cr 5,10 x. 1Cr 4,5 Dt 9,28 1Ga 4,17).

Thiên đàng :

- Ngài Thiên Chúa trên thiên đàng, nơi Ngài được tôn thờ liên lỉ (Kh 4,9-10 x. Is 6,1-3).

- Trên thiên đàng, ý Chúa luôn được thể hiện (Mt 6,10 // Lc 11,2 x. 1V 19,22).

- Khi Chúa Giêsu Kitô lại đến, trời mới đất mới sẽ thay thế cái cũ (Kh 21,1).

- Người được cứu chuộc sẽ vui hưởng sự hiện diện của Chúa (1Tx 4,17 x. Mt 5,8 Pl 3,20 Gđa 24 Kh 21,1-4).

- Mọi sự sống trên thiên đàng đều được Thiên Chúa bảo tồn (Kh 22,1-2 x. Ga 6,58 Kh 2,7 21,23).

Hỏa ngục :

- Hỏa ngục là số phận dành cho những người chối bỏ Chúa (Mt 25,41 x. Mt 13,41-42 Rm 2,8 Dt 10,26-27 Gđa 6 Kh 17,8).

- Những kẻ ở hỏa ngục vĩnh viễn xa lìa Thiên Chúa (2Tx 1,9 x. Mt 25,46).

- Hỏa ngục là nơi bị hỏa thiêu, tối tăm và khóc than (Kh 20,15 x. Mt 8,12 2Pr 3,7 Gđa 7).

- Chúa Giêsu Kitô thường cảnh báo về nguy cơ hỏa ngục (Lc 12,5 x. Mt 5,29-30 13,40).