Clock-Time

Núi - Chúa Nhật Thường Niên IV A (Mt 5:1-12a) - Từ ngữ Kinh Thánh

Những tính chất đặc thù miền Palestina thường được dùng như những biểu tượng thi vị để diễn tả Thiên Chúa hay những giao tiếp của Ngài với dân. Những ngọn núi đặc biệt được nhắc đến vì mối liên hệ của chúng với những biến cố quan trọng trong lịch sử Israel. Vài biến cố chủ chốt trong cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô đã xảy ra tại những vị trí núi non.

Từ ngữ Kinh Thánh
Núi
Chúa Nhật Thường Niên IV A - Mt 5:1-12a

“Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi ...” (Mt 5,1)

Những tính chất đặc thù miền Palestina thường được dùng như những biểu tượng thi vị để diễn tả Thiên Chúa hay những giao tiếp của Ngài với dân. Những ngọn núi đặc biệt được nhắc đến vì mối liên hệ của chúng với những biến cố quan trọng trong lịch sử Israel. Vài biến cố chủ chốt trong cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô đã xảy ra tại những vị trí núi non.

Núi non và những đặc tính của Thiên Chúa :

 • Núi biểu trưng sự kiên vững của Thiên Chúa : “Khi núi đồi bao bọc thành Giêrusalem, Chúa bao bọc dân Người ...” (Tv 125,2). Vì vậy “Tôi ẩn mình bên Chúa” (Tv 11,1). “Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời” (Tv 90,2). Chúa còn quả quyết “Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi cũng chẳng chuyển lay” (Is 54,10).
 • “Núi đồi chấn động trước nhan Chúa” (Tl 5,5). Cuộc thần hiển của Thiên Chúa Sinai (Xh 19,16-19) cũng như những chuyển động vật lý khơi dậy cảm giác về uy quyền cao cả của Thiên Chúa (x. Tv 97,5 Mk 1,3-4), “Chư dân sẽ run rẩy trước nhan Ngài” (Is 64,1 x.Mk 3,3-6)
 • Cơn giận của Chúa, núi đồi cũng không đứng vững nổi (Tv 18,8 Gr 4,23-26 Mk 1,5-6 Kh 6,12-14 16,19-20).
 • Núi đồi là nơi tiếp xúc với Thiên Chúa (Xh 34,1-3 1V 19,11-13 2Pr 1,16-18).
 • Những ngọn núi đặc biệt là nơi diễn ra những biến cố quan trọng trong lịch sử Israel.
 • Núi Avarim, nơi Israel đóng trại (Ds 33,47-48).
 • Núi Ararat là nơi tàu ông Noe đậu lại (St 8,1-5).
 • Núi Carmen, nơi tiên tri Êlia đánh bại các tiên tri thần Baal (1V 18,16-40).
 • Núi Êval, nơi chúc dữ và núi Garizim, nơi chúc lành (Đnl 11,29 27,12-13 Gs 8,30-35).
 • Núi Gilboa, nơi vua Saulê tự sát (1Sb 10,11-12 //1Sm 31,1-13 //2Sm 1,4-12).
 • Núi Hermon là một ranh giới đất Israel (Đnl 3,8 Gs 11,16-17 Tv 42,6-7 89,13).
 • Núi Hor là nơi Aaron qua đời (Ds 33,37-39 Ds 20,22-29).
 • Núi Moriah, nơi thử thách Abraham (St 22,1-3), nơi Salômon xây đền thờ (2Sb 3,1).
 • Núi Nêbô, nơi Môsê qua đời (Đnl 32,48-52 34,1-5).
 • Núi Sinai, nơi Thiên Chúa ban luật cho Môsê (Xh 24,12 31,18 Nk 9,13-14)
 • Núi Tabor, nơi Sisera bị đánh bại (Tl 4,12-16).

Những ngọn núi là nơi diễn ra những biến cố đầy ý nghĩa trong Tân Ước :

 • Trên núi cám dỗ, qủy dữ đã hiến cho Chúa Giêsu nước trần thế (Mt 4,8-9 Lc 4,5-7)
 • Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu dạy về đời sống trong nước Chúa (Mt 5,1-2)
 • Trên núi biến hình, Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang (Mt 17,1-8 Mc 9,2-8 Lc 9,28-36)
 • Trên núi cây Ôliu, Chúa báo việc phá hủy đền thờ và dạy về những sự sau hết (Mt 24,3 Mc 13,3-4 Lc 21,5-7)