Clock-Time

Nước Chúa đến gần - Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng (Mt 3:1-12)

Nước Chúa đến trong con người nơi nào uy quyền vương giả của Thiên Chúa được nhìn nhận. Mặc dầu Thiên Chúa luôn là tối thượng, Kinh Thánh vẫn nhắm tới một “vương quốc” tương lai hay là “nước” cứu độ. Nước này đã đến trong Đức Kitô và sẽ đến với sự viên mãn của nó khi Chúa Giêsu Kitô lại đến.

Từ ngữ Kinh Thánh
Nước Chúa đến gần
CN 2 VỌNG A – Mt 3,1-12

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”

(Mt 3,2)

Nước Chúa đến trong con người nơi nào uy quyền vương giả của Thiên Chúa được nhìn nhận. Mặc dầu Thiên Chúa luôn là tối thượng, Kinh Thánh vẫn nhắm tới một “vương quốc” tương lai hay là “nước” cứu độ. Nước này đã đến trong Đức Kitô và sẽ đến với sự viên mãn của nó khi Chúa Giêsu Kitô lại đến.

Thiên Chúa tối cao trên Israel và trên toàn trái đất. “Muôn dân náo động, muôn nước chuyển lay, tiếng Ngài vang lên là trái đất rã rời” (Tv 47,7-8) “Chúa là Vua hiển trị đến muôn đời” (Xh 15,18 x. 1Sm 12,12 1Sb 16,31 28,5 29 11-12 Tv 9,7-8 45,6 93,1-2 103, 19 145,11-13 Is 37,16 Đn 4,34-35).

Muôn dân mong đợi Nước Chúa đến : “cánh tay Ta sẽ lãnh đạo muôn dân nước, muôn đảo đặt hy vọng nơi Ta và mong chờ Ta ra tay hành động” (Is 51,4-5), cụ thể như ông Giuse thành Arimathêa “là người vẫn mong đợi Triền Đại của Thiên Chúa” (Mc 15,43 // Lc 25,31 x.Is 2,2 // Mk 4,1-3 Is 32,1 Gr 3,17 Đn 2,44 7,18.21-22.27 Dcr 8,22 4,9 Mc 11,10). Việc Nước Chúa đến có liên hệ với việc xuất hiện của Đấng Cứu Thế, “Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận … Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền” (Is 9,6-7), “con người ngự giá mây trời mà đến… Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị …” (Đn 7,13-14). Chúa Giêsu thường dùng từ “con người” để nói về mình (x. Is 11,1-9 Gr 23,5-6 Mk 5,2).

Nước Chúa là tâm điểm lời rao giảng của Chúa Giêsu và của các tông đồ : “Tin Mừng này về Vương Quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc được biết” (Mt 24,14). “Chúa Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa” (Lc 8,1). (x. Mt4,17.23 9,35). Người ra chỉ thị cho các tông đồ : “Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,7 Cv 1,3.6-8) (x. Mc 1,14-15 Lc 4 43 9,2.11 10,9). Và các tông đồ đã đi loan báo tin mừng Nước Thiên Chúa (Cv 8,12 19,8 20,25 28,23.31).

Nước Chúa đã đến trong Đức Kitô và như vậy đang hiện thực : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2 4,17). “Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh thì sẽ chiếm được” (Mt 11,10). Ước lệ do thái tránh dùng tên Chúa nên thánh Matthêu hay dùng “Nước Trời” (x. Mt 13,31-32 // Mc 4,30-32 // Lc 13,18-19 Mt 13,33 // Lc 13,20-21 Mt 16,28 // Mc 9,1 // LC 9,27 Lc 11,20 16,16 17,20-21).

Nước Chúa chỉ đến trọn vẹn khi Chúa Giêsu Kitô lại đến : tính tương lai của Nước Chúa (Lc 22,18 // Mt 26,29 // Mc 14,25 Mt 6,10 // Lc 11,2 Mt 25,31 Lc 22,16 1Cr 15,24 2Tm 4,18 Kh 11,15 12,20).