Clock-Time

Ở LẠI TRONG ĐỨC KITÔ - Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A (Ga 6:51-58) | Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu Kitô dạy các môn đệ ở lại trong Ngài : Như cành nho gắn liền với cây nho để sinh hoa trái “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được …” (Ga 15,4-9 Mt 24,10-13 Lc 9,62 Ga 6,67)... 

Từ ngữ Kinh Thánh
Ở LẠI TRONG ĐỨC KITÔ
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A
(Ga 6:51-58)

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi …” (Ga 6,56)

Tân Ước nhấn mạnh yêu cầu các tín hữu phải ở lại trong Đức Kitô. Mối liên kết cá vị mật thiết với Chúa Giêsu Kitô thực tế là một sự tuân phục lời Ngài và là cốt yếu để thành môn đệ Ngài.

Chúa Giêsu Kitô dạy các môn đệ ở lại trong Ngài : Như cành nho gắn liền với cây nho để sinh hoa trái “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được …” (Ga 15,4-9 Mt 24,10-13 Lc 9,62 Ga 6,67).

Các tác giả Tân Ước khuyên các tín hữu ở lại trong Đức Kitô : “Vậy như anh em đã nhận Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người” (Cl 2,6 x.Gl 4,9 5,5-6 Cl 3,1-3 Dt 12,1-3).

Ở lại trong Đức Kitô, tùy thuộc vào việc nắm giữ giáo huấn của Người : “Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha” (1Ga 2,24 x. Ga 8,31 2Tx 2,15 2Tm 3,14 2Ga 9 3Ga 3,4).

- Điều này tùy thuộc vào việc tuân phục Ngài : “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15,10 x. Mt 7,24-25 Ga 14,23 Gc 1,25 1Tx 3,24).

- Nó đòi phải sống như Chúa Giêsu Kitô : “Ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Chúa Giêsu đã đi” (1Ga 2,6)

Những trợ giúp để ở lại trong Đức Kitô :

- Việc ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu Kitô, như chính Người đã nói : Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56 x.Ga 6,35-40)
 
- Việc xức dầu Thánh Thần “Phần anh em dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa…” (1Ga 2,27 x. Ga 14,17.23 Rm 8,9 1Ga 3,24).

Chúa Giêsu Kitô ở lại trong các tín hữu, như dụ ngôn cây nho thật đã trình bày rõ mối liên hệ hỗ tương mật thiết giữa Chúa Giêsu Kitô với các tín hữu (x. Ga 15,4tt x. thêm Ga 17,23 Cl 1,27 1Ga 3,24 Kh 3,20).

- Bằng Thần Khí của Người : Người “sẽ không để anh em mồ côi” (Ga 14,18), vì “Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16 x. Rm 8,9-10 1Cr 3,16 1Ga 7,27).

- Bằng đức tin : “… xin cho anh em, nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn …” (Ep 3,17-19). “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa” (Gl 2,10)

Những kết quả của việc ở lại trong Đức Kitô :

- Sinh hoa kết quả dồi dào : “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong Người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái …” (Ga 15,4-5). Các hoa quả ấy là : “bác ái, hoan lạc, bình an nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Cl 7,22-23).

- Lời nguyện cầu được chấp nhận (x. Ga 15,9.16)

- Được giải thoát khỏi tội cứng lòng (1Ga 3,6-9).

- Được sống trong thân tình với Chúa Cha (x. Ga 14,23).

- Được tin tưởng, mạnh dạn trong ngày sau hết (x. 1Ga 2,28)

Những cảnh báo đối với những ai không ở lại trong Đức Kitô : Họ sẽ nguội lạnh và không được cứu thoát (x. Mt 14,12-13 Ga 15,2.6 1Cr 15,2 Dt 6,4-6).