Clock-Time

Sậy, cây sậy, đám sậy - Chúa Nhật tuần III mùa Vọng A (Mt 11: 2-11) - Từ Ngữ Kinh Thánh

Cậy sậy dùng làm ẩn dụ : “Đức Chúa đã chặt đầu chặt đuôi Israel, chặt cả cây chà là lẫn cây sậy, trong cùng một ngày. Kỳ mục và thân hào là cái đầu, ngôn sứ dạy điều dối trá là cái đuôi”

Từ ngữ Kinh Thánh
Sậy, cây sậy, đám sậy
CN Vọng A; Mt 11:2-11

“Anh em ra xem gì trong hoang địa : Một cây sậy phất phơ trước gió chăng”(Mt 11,7).

Sậy, một cây mọc trong nước : “Ở bên ngoài đầm, đay mọc được chăng ? Chỗ không có nước, sậy nào vươn nổi ?” (G 8,11x. St 41,1-4 17,12 Xh 2,1-6 1V 14,15 G 40,21 Is 19,6 35,7)

Sậy là cây yếu dễ dập gẫy : Anh em ra xem gì trong hoang địa. Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?” (Mt 11,7 // Lc 7,24 x. 2V 18,21 // Is 36,6 Is 58,5 Mt 12,20 Is 42,3).

Công dụng của cây sậy :

  • Chất đốt : “gặp cung nỏ cũng không chạy trốn, coi đá phóng như thể cây sậy” (G 41,20).
  • Làm gậy đo đạc : “Bấy giờ tôi nhận được một cây sậy, giống như một cái gậy và nghe bảo : hãy đứng dậy mà đo Đền Thờ Thiên Chúa và bàn thờ cùng với những người đang thờ phượng trong đó” (Kh 11,1).

Cậy sậy dùng làm ẩn dụ : “Đức Chúa đã chặt đầu chặt đuôi Israel, chặt cả cây chà là lẫn cây sậy, trong cùng một ngày. Kỳ mục và thân hào là cái đầu, ngôn sứ dạy điều dối trá là cái đuôi” (Is 9,13-14 x. Is 19,14-15 Ed 29,6-7).