Clock-Time

SỨ MỆNH CỦA HỘI THÁNH - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A (Ga 20:19-23) | Từ ngữ Kinh Thánh

Các môn đệ Chúa Giêsu Kitô tiếp nối sứ mệnh của Ngài. Các tín hữu được Chúa Giêsu Kitô ban Chúa Thánh Thần sai đi làm chứng về Ngài, rao giảng, chữa lành , dạy dỗ, rửa tội và kết nạp môn đệ từ muôn dân...

Từ ngữ Kinh Thánh
SỨ MỆNH CỦA HỘI THÁNH
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A
(Ga 20:19-23)

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21)

Các môn đệ Chúa Giêsu Kitô tiếp nối sứ mệnh của Ngài. Các tín hữu được Chúa Giêsu Kitô ban Chúa Thánh Thần sai đi làm chứng về Ngài, rao giảng, chữa lành , dạy dỗ, rửa tội và kết nạp môn đệ từ muôn dân.

Sức mạnh và uy quyền trong sứ vụ của Hội Thánh :

- Các tín hữu được Chúa Giêsu sai đi : “chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái anh em tồn tại” (Ga 15,16 x. Mt 9,37-38 Lc 10,1-3 Ga 4,36-38)). Chính Chúa Giêsu trao ban cho họ quyền lực để thực thi sứ vụ; “Đức Giêsu tập họp nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ qu3y và chữa lành các bệnh tật” (Lc 9,1 Mt 10,1 28,18 Mc 6,7 16,17-18 Lc 10,17-19)

- Các tín hữu tiếp nối sứ vụ Chúa Giêsu Kitô : “như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21 17,18). Và họ được trao ban Thánh Thần : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22 Lc 24,49 Cv 1,8 4,31 Dt 2,4).

Trách nhiệm thuộc về sứ vụ của Hội Thánh là :

- Tập hợp môn đệ (Mt 28,19-20 Cv 2,41-42 14,15 16,14-15 18,8 Rm 10,14-15 1Ga 1,2-3).

- Rao giảng và chữa lành (Lc 9,2-6 Mt 10,7-8 Mc 16,20)

- Loan báo Tin Mừng (Cv 20,24 8,40 Rm 1,9 15,20 2Tm 1,11).

- Làm chứng về Chúa Giêsu Kitô (Cv 5,30-32 4,20 Lc 24,48 Ga 15,26-27).

- Tôn vinh Thiên Chúa (Ga 15,8 Ep 3, 10-11 1Pr 2,12).

Sứ vụ của Hội Thánh nhắm đến toàn cầu : “Tin Mừng này về Vương Quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới” (Mt 24,14 // Mc 13,10 x. Mc 15,15 Lc 24,47)

Hội Thánh lên đường thi hành sứ vụ :

- Cho dân Do thái, như lệnh truyền của Chúa Giêsu “hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel” (Mt 10,5-6 10,9-15 // Mc 6,8-11 //Lc 9,3-5 // Lc 10,4-12). Các tín hữu bị phân tán đầu tiên sau cuộc sát hại Stêphanô “không rao giảng lời Chúa cho ai ngoài người Do thái” (Cv 11,19).

- Cho lương dân. Chúa coi thánh Phaolô “là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt dân ngoại …” (Cv 9,15). Chính thánh nhân tự nhận “với tư cách Tông Đồ các dân ngoại” (Rm 10,13 15,16) và đã thực hiện hành trình I, đi truyền giáo cùng với thánh Barnaba (Cv 13,1-3), hành trình II cùng với thánh Silas (Cv 15,40-41), được kêu gọi tới Macêđônia (Cv 16,9-10), hành trình III (Cv 18,23) và rao giảng Tin Mừng ở Rôma (Cv 28,21). Thánh Phêrô giảng cho ông Cornêliô và gia đình ông (Cv 10,34-35). Các tín hữu bị phân tán rao giảng cho lương dân (Cv 10,20-21).

Các chức sắc trong Hội Thánh đảm đương sứ vụ : Thánh Barnaba được sai tới Antiochia để củng cố Hội Thánh mới thành lập (Cv 11,22-23). Thánh Phaolô và thánh Barnaba mang quà về Giêrusalem (Cv 11,30 12,25). Thánh Giuđa và thánh Silas lãnh sứ mệnh mang thư của các Tông Đồ và niên trưởng tới Antiochia.