Clock-Time

SỰ SỐNG VĨNH CỬU, BẢN CHẤT - Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A (Ga 6:51-58) | Từ ngữ Kinh Thánh

Sự sống vĩnh cửu là tình trạng được sống thường hằng với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, đã bắt đầu từ cuộc sống này và được thành toàn khi các tín hữu sống lại. Chính Thiên Chúa là nguồn của sự sống vĩnh cửu... 

Từ ngữ Kinh Thánh
SỰ SỐNG VĨNH CỬU, BẢN CHẤT
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A
(Ga 6:51-58)

“Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51)

Sự sống vĩnh cửu là tình trạng được sống thường hằng với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, đã bắt đầu từ cuộc sống này và được thành toàn khi các tín hữu sống lại. Chính Thiên Chúa là nguồn của sự sống vĩnh cửu.

Sự sống đời đời hệ tại việc nhận biết Thiên Chúa và thừa hưởng các phúc lành vĩnh củu của Ngài : “sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật ...” (Ga 17,3 Tv 16,11 21,4-6 Ep 1,3-14). Vinh quang bất tận là kỷ phần của người tín hữu (2Cr 4,17 Đn 12,3 2Tm 2,10 1Pr 5,4.10). Phần phúc này trái nghịch án phạt muôn đời và bị hư mất, một tình trạng tồn tại mãi và không thể đảo ngược (Mt 25,46 Ga 3,16 2Tx 1,8-9 Đn 12,2) Việc giúp đỡ tha nhân đưa tới sự sống muôn đời (Mt 25,31-46 và Ga 4,35-36).

Sự sống vĩnh cửu là cuộc sống vô tận :

- “Đức Giêsu Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” (1Cr 15,20). Sự phục sinh của Đức Kitô là bảo chứng và được coi như khởi đầu cho một mùa gặt (1Cr 15,21-22 Tv 49,15 Is 26,19 1Tx 4,14).

- “Sự chết bị đánh bại, sẽ không còn sự chết” (Kh 21,4 Is 25,8 1Cr 15,26.50-57).

- Các tín hữu sẽ sống muôn đời “ ...ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26 Lc 20,34-36 Ga 6, 51.54.58 8,51 1Ga 2,17).

Sự sống vĩnh cửu là một phẩm chất của cuộc sống :

Chúa Giêsu Kitô như một mục tử “đến để cho chiên được sống dồi dào” (Ga 10,10), ban cho một thứ nước “sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4,14). Sự sống vĩnh cửu này là một trong các phúc lành của Nước Chúa (Mt 19,29 // Mc 10,30 //Lc 18,30). Đây là cuộc sống với Đức Kitô : “bỏ Thầy, thì chúng con biết theo ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68).

Sự sống vĩnh cửu là cảm nghiệm sự sống của Đức Kitô : “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20 2Cr 4,10-11 Rm 6,4.8 8,10-11).

Thiên Chúa là nguồn và là Đấng ban sự sống vĩnh cửu.

- Chúa Cha : “Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và là chân thật” (Ga 17,3 Đnl 5,26 Tv 36,10 42,2 56,14 Mt 22,32 //Mc 12,27 Lc 20,38 1Tm 6,13).

- Chúa Con; vì “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6), “ở nơi Người là sự sống” (Ga 1,4 11,25-26 17,3 1Ga 1,1-2 5,20).

- Chúa Thánh Thần “ “Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì” (Ga 6,63 2Cr 3,6). “Ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí, là sự sống đời đời” (Gl 6,8).