Clock-Time

Từ Ngữ Kinh Thánh

/ 200 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Ở LẠI TRONG ĐỨC KITÔ - Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A (Ga 6:51-58) | Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu Kitô dạy các môn đệ ở lại trong Ngài : Như cành nho gắn liền với cây nho để sinh hoa trái “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được …” (Ga 15,4-9 Mt 24,10-13 Lc 9,62 Ga 6,67)... 

/ 196 / Từ Ngữ Kinh Thánh

SỰ SỐNG VĨNH CỬU, BẢN CHẤT - Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A (Ga 6:51-58) | Từ ngữ Kinh Thánh

Sự sống vĩnh cửu là tình trạng được sống thường hằng với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, đã bắt đầu từ cuộc sống này và được thành toàn khi các tín hữu sống lại. Chính Thiên Chúa là nguồn của sự sống vĩnh cửu... 

/ 170 / Từ Ngữ Kinh Thánh

DỰ PHẦN/ THÔNG PHẦN VÀO ĐỨC KITÔ - Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A (Ga 6:51-58) | Từ ngữ Kinh Thánh

Niềm tin giải phóng khỏi dính líu với tội lỗi : “... nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào biết mấy cho muôn người” (Rm 5,15 x. Gl 2,4 Rm 5,16-21 1Cr 15,21-22 Cl 2,11)... 

/ 64 / Từ Ngữ Kinh Thánh

BÍ TÍCH THÂN THỂ ĐỨC KITÔ - Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A (Ga 6:51-58) | Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu quả quyết “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51) và Người bày tỏ tiếp “Bánh tôi ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Trước một xác quyết như vậy, một cuộc tranh luận nổ ra : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” (6,52). Đáp lại, Chúa Giêsu xác định : “thịt tôi thật là của ăn, và bánh yôi thật là của uống”...

/ 285 / Từ Ngữ Kinh Thánh

THỜ PHƯỢNG và những thời điểm - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3:16-18) | Từ ngữ Kinh Thánh

Sự thờ phượng Thiên Chúa liên tục trên thiên đường “hai mươi bốn vị kỳ mục phủ phục xuống trước mặt Đấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói : “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con” (Kh 4,10-11 5,14 7,11 11,1 19,4)...

/ 213 / Từ Ngữ Kinh Thánh

MẠC KHẢI TRONG CỰU ƯỚC - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3:16-18) | Từ ngữ Kinh Thánh

Cựu Ước cho thấy Thiên Chúa mạc khải trong lịch sử dân Israel, trong các lời chứng được linh ứng của các tiên tri và của các tác giả trong các thời kỳ khác nhau. Nhận thức này về Thiên Chúa chuẩn bị cho mạc khải đầy đủ nơi Chúa Giêsu Kitô thời Tân Ước. Mạc khải trong vườn địa đàng và trước cơn lụt hồng thủy : như khi Thiên Chúa sáng tạo ra ánh sáng (St 1,3) hay khi tạo dựng loài người (St 2,16-18 x. St 1,29-30 3,9-19 4,6-7.9-15 6,12-22)...

/ 268 / Từ Ngữ Kinh Thánh

TỘI VÀ SỰ GIẢI THOÁT - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3:16-18) | Từ ngữ Kinh Thánh

Tin Mừng mạc khải ý định và quyền năng Thiên Chúa đối với tội lỗi và hậu quả nó đưa đến. Kinh Thánh dùng hàng loạt các hình ảnh để diễn hàm ẩn của việc cứu độ... 

/ 325 / Từ Ngữ Kinh Thánh

THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3:16-18) | Từ ngữ Kinh Thánh

Bản chất “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8.16) Tình yêu Thiên Chúa được diễn tả cách hoàn hảo trong Ba Ngôi, khi Chúa lãnh phép rửa “vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng : Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con”...