Clock-Time

THIÊN CHÚA CÔNG MINH - Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Năm A (Mt 25:31-46) | Từ ngữ Kinh Thánh

Sự công bằng luân lý của Thiên Chúa được mạc khải trong các lề luật và xét xử của Ngài. Các giới răn và phán quyết của Chúa là khuôn mẫu của sự công minh. Hình phạt và ân thưởng của Ngài hoàn toàn công bằng. Sự công minh của Chúa không thiên vị. Thật đáng ca ngợi, việc Chúa bênh vực hối nhân và người khốn khổ không được ai bảo vệ. Rốt cuộc, mọi đường lối Chúa phải được coi là chính trực công bình...

Từ ngữ Kinh Thánh
THIÊN CHÚA CÔNG MINH
Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Năm A
(Mt 25:31-46)

“Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người,
và Người sẽ tách biệt họ với nhau ...” (Mt 25,32).

Sự công bằng luân lý của Thiên Chúa được mạc khải trong các lề luật và xét xử của Ngài. Các giới răn và phán quyết của Chúa là khuôn mẫu của sự công minh. Hình phạt và ân thưởng của Ngài hoàn toàn công bằng. Sự công minh của Chúa không thiên vị. Thật đáng ca ngợi, việc Chúa bênh vực hối nhân và người khốn khổ không được ai bảo vệ. Rốt cuộc, mọi đường lối Chúa phải được coi là chính trực công bình.

Chúa công minh tỏ bày sự công bằng của Ngài :

- Hợp với luật luân lý (G 34,12 x. Đnl 32,4 Tv 9,16 11,7 Xp 3,5 Rm 2,2 2Tm 2,13 Kh 15,3).

- Qua ý muốn hoàn hảo của Ngài (Tv 99,4 x. Tv 40,8 Is 53,10 Mt 6,10 26,39 // Mc 14,36 // Lc 22,42 Dt 10,9-10).

Chúa hành động cách công minh (Tv 33,5-15 x. Nkm 9,33).

- Ngài hành xử ngay thẳng và công bằng (Tv 9,7-8 x. Tv 96,13 98,9 99,4)

- Ngài xét xử dân chúng theo việc họ làm (Kh 20,12-13 x. Xh 34,6-7 Tv 62,12 Gr 17,10 Er 15,20 Mt 16,27 Kh 22,12).

- Ngài phạt kẻ ác (Er 18,20 x. Xh 34,7 Đnl 32,35 Is 59,18 66,24 Mt 25,41-46 Cl 3,25 2Tx 1,8-9).

- Ngài thưởng người ngay chính (Tv 58,11 x. Is 62,11 Mt 15,12 // Lc 6,23 Mt 25,34-40 Rm 2,7 8,1-2 2Tm 4,8).

Chúa thiết lập sự công chính :

- Ngài “bênh vực quyền lợi kẻ bị áp bức” (Tv 103,6 x. Đnl 10,18 Tv 140,12 146,7-9 Is 61,8 Lc 1,52-53).

- Ngài minh oan cho những người bị đối xử bất công (1Sm 25,39 1Sm 24,15 Tv 135,14 Rm 12,19 Đnl 32,35 1Pr 2,23).

- Ngài hoàn toàn không thiên vị (G 34,18-19 x. Đnl 10,17 2Sb 19,7 Cv 10,34-35 Ep 6,9)

Những cách Chúa thể hiện sự công minh :

- Sự công minh của Chúa không luôn tỏ lộ ngay (Gr 12,1 x. G 21,7 Tv 73,3-14 Gv 7,15 Kb 1,2-4 Ml 2,17 3,14-15 Mt 20,10-12).

- Thiên Chúa cảnh báo trước khi xử phạt (2Sb 36,15 x. 2V 17,23 Nkm 9,29-30 Gr 7,13 Ga 3,4 Dt 12,25)

- Thiên Chúa tạo cơ hội cho dân thay đổi đường lối mình (Gr 18,8-10 Gr 7,5-7 Ed 18,25-30 Mt 21,28-32 1Ga 1,9).

Sự công minh của Thiên Chúa được hoàn thành bởi công trình của Chúa Giêsu Kitô (Rm 3,25-26 x. Is 53,10-11 Dt 9,22 1Ga 1,9 2,1-2).

Sự công minh của Thiên Chúa được thiết lập nơi vương quyền của Chúa Giêsu Kitô (Mt 25,31-33 x. Is 9,6-7 Cv 17,21 Kh 19,11-16).

Trời và đất sẽ hân hoan khi sự công minh của Thiên Chúa được thiết lập (Tv 96,10-13 // 1Sb 16,30-33 Tv 98, 4-9 Kh 15,3-4 16,5-7 19,1-2).

Thiên Chúa đòi dân chúng phải thực thi sự công minh của Ngài (Cn 21,3 x. Lv 19,15 Đnl 16,20 24,17 1V10,9 // 2Sb 9,8 Tv 82,3-4 Is 56,1 Mk 6,8 Dcr 7,9-10 Cl 4,1 1Tm 5,21).