Clock-Time

THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG - Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A (Ga 6:51-58) | Từ ngữ Kinh Thánh

Thiên Chúa hằng sống muôn đời : “… Người phán như sau : Ta ngự chốn cao vời và thánh thiện, nhưng vẫn ở với tâm hồn khiêm cung tan nát, để ban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm cung, và ban cho những cõi lòng tan nát” (Is 57,15 x. Đnl 4,24 12,7 Kh 4,9-10 10,6 15,7)... 

Từ ngữ Kinh Thánh
THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A
(Ga 6:51-58)

“Như Chúa Cha là Đấng hằng sống …” (Ga 6,57)

Thiên Chúa hằng sống và sống động, trái ngược với các tượng thần, Ngài không phải được tạo thành và là người mọi sự sống đang kéo dài.

Thiên Chúa hằng sống : “Đức Chúa là Thiên Chúa chân thật, là Thiên Chúa hằng sống, là vua muôn đời …” (Gr 10,10 x. St 1,1 Đnl 5,26 Gs 3,10 Gr 23,16 Mt 26,63 1Tm 3,15 Dt 3,12 12,22).

Thiên Chúa hằng sống muôn đời : “… Người phán như sau : Ta ngự chốn cao vời và thánh thiện, nhưng vẫn ở với tâm hồn khiêm cung tan nát, để ban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm cung, và ban cho những cõi lòng tan nát” (Is 57,15 x. Đnl 4,24 12,7 Kh 4,9-10 10,6 15,7).

Thiên Chúa tự hữu : “Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình …” (Ga 5,26 x. Xh 3,14 Ga 8,58 Cv 17,25).

Thiên Chúa hằng sống là Cha, Con và Thánh Thần : “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,57). “Anh em là bức thư của Đức Kitô được giao cho chúng tôi viết, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống …” (2Cr 3,3 x. Mt 16,16 1Cr 8,6 Dt 7,24).

Thiên Chúa hằng sống phải được tôn thờ, như sắc lệnh của vua Đarô “Trên toàn lãnh thổ vương quốc ta, mọi người phải run rẩy kính sợ trước mặt vị Thần của Đanien; bởi vì Người là vị Thần hằng sống và tồn tại muôn đời, vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong, quyền thống trị của Người vô cùng vô tận” (Đn 6,27 x. Đn 6,21 Rm 9,26 Hs 1,10 2Cr 6,16 1Tm 4,10 Dt 9,14)

Phạm tội là lìa xa Thiên Chúa hằng sống : “Hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống” (Dt 3,12 x. 1Sm 17,26.36 2V 19,4 // Is 37,4 2V 19,16 // Is 46,1-4 Gr 10,3-6 2Tx 1,9).

Thiên Chúa là nguồn sự sống : “Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh em sẽ được sống, sống lâu …” (Đnl 30,20 x. Ga 1,4 : “ở nơi Người là sự sống”.

- Thiên Chúa là nguồn sự sống cho các sinh vật được tạo thành : “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật” (St 2,7 x. G 27,3 Tv 104,30 Is 40,28 Cv 17,25.28)

- Thiên Chúa nâng đỡ sự sống của mọi dân : “… Nhưng này có Thiên Chúa phù trì, thân con đây Chúa hằng nâng đỡ” (Tv 54,6 x. 1Sb 29,14 Tv 3,5 18,35 146,9 147,6 Is 46,4 Dt 1,3).

- Thiên Chúa ban cho sự sống thiêng liêng : “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi …” (Ga 10,28-29 x. Ga 5,21 11,25 14,6 1Pr 1,23).

- Thiên Chúa là nguồn của sự sống mới : “Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan” (Tv 42,2). “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2).