Clock-Time

THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3:16-18) | Từ ngữ Kinh Thánh

Bản chất “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8.16) Tình yêu Thiên Chúa được diễn tả cách hoàn hảo trong Ba Ngôi, khi Chúa lãnh phép rửa “vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng : Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con”...

Từ ngữ Kinh Thánh
THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3:16-18)

“Thiên Chúa yêu thế gian” (Ga 3,16)

Yêu thương, cách diễn tả sâu xa nhất có thể nói về đặc tính của Thiên Chúa. Mặc dầu Thiên Chúa yêu thương hết mọi người, Ngài đặc biệt đoạn kết những tương quan trao hiến, trung thực với dân Ngài.

Bản chất “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8.16) Tình yêu Thiên Chúa được diễn tả cách hoàn hảo trong Ba Ngôi, khi Chúa lãnh phép rửa “vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng : Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con” (Mc 1,10-11 // Mt 3,16-17 //Lc 3,21-22 x.Ga 5,20 10.17 14,23 Ep 1,6 Cl 1,13).

Tình Chúa yêu thương có những đặc tính :

- Vĩnh cửu. Chúa phán : “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở” (Gs 31,3 Tv 103,17 136,1-26 Is 49,15-16 54,8-10).

- Tình yêu kết ước : “cho đến muôn thế hệ, Người vẫn giữ giao ước” (Đnl 7,9 x.Xh 20,6 // Đnl 5,10 Đnl 7,12 1V 8,23 // 2Sb 6,14 Tv 106, 45 Đn 9,4).

- Rộng lượng : “giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ” (Xh 34,6-7 Nkm 9,17 Tv 103,8 Ge 2,13 G 4,2 1Ga 3,1).

- Thánh thiện và chính trực : “Chúa yêu thích điều công minh chính trực” (Tv 33,5 Tv 37,28 99,4 Is 61,8).

Tình Chúa yêu thương như hình ảnh của một người cha (Đnl 1,31 Hs 11,1-4 Lc 15,11-32 Dt 12,6 Cn 3,12) hay của một người chồng (Gr 31,32 Hd 32,14-20 Kh 21,2).

Thiên Chúa yêu thương ra tay hành động

- “Đến nỗi đã ban Con Một ...” (Ga 3,16 1Ga 4,9-10) và Người Con “đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu” (Ga 15,13 Rm 5,7-8).

- Yêu kẻ vô duyên ( Đnl 7,7-8 Ed 16,1-14 Rm 5,8 Ep 2,4-5).

- Và mãi yêu thương những kẻ tin vào Người (Rm 8,38-39 2Cr 13,14 2Ga 3)

Tình Chúa yêu thương dành cho dân Ngài là Israel (Is 43,4 Đnl 15,10 2Sb 9,8 Mt 15,24 Rm 9,15-16 Xh 33,19 Rm 11,28) và Hội Thánh (Kh 1,5 Ga 16,27 17,23).

Thiên Chúa yêu thương thế gian (Đnl 10,18 Ga 3,16-17 Tv 145, 9.17 Mt 5,45 Cv 14,17 17,25) và cá nhân như Salomon (2Sm 12,24-25 Nkm 13,26), Benjamin (Đnl 33,12), Đavít (2Sm 7,15 // 1Sb 17,13 Is 55,3), Etra (Er 7,28).

Tình Chúa yêu thương biến đổi tình yêu nhân loại .

- Nhân loại cần đáp lại tình yêu Chúa : “chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (1Ga 4,19), “hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em hết lòng hết dạ, hết sức anh em” (Đnl 6,5 30,6 Ep 5,1 Cl 3,12-14).

- Tình yêu nhân loại phải theo khuôn mẫu của tình yêu Thiên Chúa, đến nỗi “hãy yêu kẻ thù” (Mt 5,44-45 x.Hs 3,1 1Ga 2,15), “Vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa” (1Ga 4,7-8) và “nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau ... và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo” (1Ga 4,11-12).