Clock-Time

THỜ PHƯỢNG và những thời điểm - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3:16-18) | Từ ngữ Kinh Thánh

Sự thờ phượng Thiên Chúa liên tục trên thiên đường “hai mươi bốn vị kỳ mục phủ phục xuống trước mặt Đấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói : “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con” (Kh 4,10-11 5,14 7,11 11,1 19,4)...

Từ ngữ Kinh Thánh
THỜ PHƯỢNG và những thời điểm
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3:16-18)

“Ông Môsê vội vàng phục xuống đất thờ lạy” (Xh 34,8)

Thánh Kinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thờ phượng đều đặn, đồng thời cũng chân nhận rằng các tín hữu nên tự phát thờ phượng Chúa.

Những mẫu thờ phượng đều đặn :

- Trên ần tảng hằng ngày : “Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ, khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ ... ” (Cv 2.46-47 x, Xh 29,38-43 Tv 141,2 Ed 46,13-15).

- Nhiều lần trong ngày : “mỗi ngày ba lần ông Đaniel, ông quỳ gối cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa của ông ...” (Đn 6,11 x. 1Sb 16,37 Tv 119,164 Cv 3, Hr 10,25).

- Vào những ngày thánh : “ ... Vua Salômon dâng lễ toàn thiêu các ngày Sabat, ngày sóc và ba ngày đại lễ trong năm là lễ Bánh Không Men, lễ Các Tuần và lễ Lều ...” (2Sb 8,12-13 x. Ed 46,3).

- Vào ba ngày lễ hành hương trong năm : lễ Vượt Qua hay lễ Bánh Không Men (Đnl 6,16 x. Xh 1,1-20 Lc 2,41). Lễ Ngũ Tuần hay lễ Các Tuần (Xh 34,22 Cv 2,1). Lễ Lều hay lễ Mùa Gặt (Xh 23,16 Lv 23,33-36)

- Vào ngày lễ Xá Tội : “mỗi năm một lần sẽ cử hành lễ Xa tội cho con cái Israel khỏi mọi tội của chung” (Lv 6,34).

- Vào những ngày Sabat (Lc 4,16, x. Lv 16,34).

Những mẫu thờ tự phát :

- Đáp lại việc Chúa cận kề : “Ông Môsê vội vàng phục xuống đất thờ lạy (Xh 34,8). Ông Ghitôn sấp mình xuống (Tl 7,15)

- Đáp lại trải nghiệm về lòng Chúa xót thương : “ ... con cái Israel đã phủ phục mà thờ lạy” (Xh 4,29-31 x. 1Sm 1,19-28)

- Đáp lại sự hiện diện và quyền năng của Chúa Giêsu Kitô, khi Ngài hiện ra với các phụ nữ “họ ôm lấy chân và bai lạy Người” (Mt 28,8-9 x. Mt 14,3b Lc 24,52).

Việc thờ phượng không tùy thuộc vào các tình huống : “chỉ có một Thiên Chúa là Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người” (Ep 4,6 x. G 1,20-21 Đn 6,10 Cv 16,25 1Tx 5,16-18).

Sự thờ phượng Thiên Chúa liên tục trên thiên đường “hai mươi bốn vị kỳ mục phủ phục xuống trước mặt Đấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói : “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con” (Kh 4,10-11 5,14 7,11 11,1 19,4).