Clock-Time

THỎA THUẬN, THƯƠNG LƯỢNG - Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 20:1-16a) | Từ ngữ Kinh Thánh

Thỏa thuận trong việc mua bán đất đai; như khi ông Abraham lo mộ phần cho bà Sara : “ ... xin ông ấy nhượng lại cho tôi theo đúng giá, để tôi có một miếng đất riêng làm phần mộ ở giữa các ông” (St 23,8-9 x. R 4,4 2Sm 24,24 Gr 32,8)... 

Từ ngữ Kinh Thánh
THỎA THUẬN, THƯƠNG LƯỢNG
Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm A
(Mt Mt 20:1-16a)

“ Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền”

(Mt 20,9)

Thỏa thuận giữa các dân. Ông Abraham và vua Avimelec ở Bơeseva “ ... tôi đã lấy tình mà đối xử với ông thế nào, thì ông cũng phải đối xử với tôi và với đất ông đang trú ngụ như vậy” (St 21,23). “Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua phải sai sứ đi cầu hòa” (Lc 14,31-32) (x. Gs 9,6 10,4 1Sm 11,2 1V 15,19 2V 18,23 // Is 36,8).

Thỏa thuận trong việc mua bán đất đai; như khi ông Abraham lo mộ phần cho bà Sara : “ ... xin ông ấy nhượng lại cho tôi theo đúng giá, để tôi có một miếng đất riêng làm phần mộ ở giữa các ông” (St 23,8-9 x. R 4,4 2Sm 24,24 Gr 32,8).

Thỏa thuận về việc trả công : “Ông Laban nói với Giacob : vì cháu là anh em họ hàng với bác, mà cháu phục vụ bác không công hay sao ? cháu cứ cho bác biết công xá của cháu thế nào ? (St 29,15 x. St 29,27 30,32). Ông Mikha thỏa thuận với thầy Lêvi làm tư tế ở nhà thờ tư : mỗi năm tôi sẽ cung cấp cho anh mười thỏi bạc, áo mặc và lương thực cần dùng” (Tl 17,10-11). Dụ ngôn thợ làm vườn nho, “sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông (chủ) sai họ vào vườn nho làm việc (Mt 20,2). Giuđa Iscariốt đi gặp các thượng tế mà nói : “ tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu ? Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc” (Mt 26,14-15 // Mc 14,10 // Lc 22,4).

Thỏa thuận để được an toàn bản thân, như giữa các người do thám và cô Rakháp : “ ... bởi tôi đã lấy tình mà đối xử với các ông, thì các ông, các ông cũng sẽ lấy tình mà đối xử với gia đình tôi. Các ông sẽ cho tôi một dấu chắc chắn. Các ông sẽ để cho cha mẹ tôi, các anh chị em tôi và mọi người thân thuộc của tôi họ được sống, các ông sẽ cứu chúng tôi khỏi chết” (Gs 2,12-13) (x. Tl 15,12-13 : Samson đòi các ngươi Giuđa : “các anh phải thề với tôi là chính các anh sẽ không đập chết tôi” (1Sm 20,8 : Ông Đavít và ông Jonathan; 1Sm 30,15 : ông Đavít và tên Ai cập).