Clock-Time

THỜI GIAN VÀ VIỆC TRAO TẶNG - Chúa Nhật V Mùa Thường Niên - Năm B (Mc 1,29-39) | Từ ngữ Kinh Thánh

Thiên Chúa đòi tính sổ thời gian đã được sử dụng thế nào : “Người công chính cũng như kẻ gian ác đều sẽ bị Thiên Chúa xét xử. Vì mọi sự, mọi việc, đều có thời có lúc” (Gv 3,17 x. Mt 12,36 1Pr 4,3-5)... 

Từ ngữ Kinh Thánh
THỜI GIAN VÀ VIỆC TRAO TẶNG
Chúa Nhật V Mùa Thường Niên - Năm B
(Mc 1,29-39)

“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng
và cầu nguyện ở đó” (Mc 1,35).

Con người là quản lý một kho ký gửi thời gian mà Thiên Chúa ban cho, có trách nhiệm về cách sử dụng nó.

Thời gian được Thiên Chúa cai quản :

- Thiên Chúa ấn định mỗi khoảng đời : “Vì tuổi con người đã được Ngài ấn định ...” (G 14,5 x. Tv 31,15 74,16-17 139,16 Cv 17,26).

- Thiên Chúa đòi tính sổ thời gian đã được sử dụng thế nào : “Người công chính cũng như kẻ gian ác đều sẽ bị Thiên Chúa xét xử. Vì mọi sự, mọi việc, đều có thời có lúc” (Gv 3,17 x. Mt 12,36 1Pr 4,3-5).

Thời gian có thể bị lãng phí :

- Vì sống tội lỗi (1Pr 4,3 x. Gc 2,25 Ep 2,2-3 Cl 3,5-7).

- Khi hờ hững với những cơ hội Chúa ban (Gr 8,20 x. Cn 20,4 Mt 25,11-12 Lc 13,25 19,44 Cv 24,25 Kh 2,21).

Thời gian có thể được cứu vãn :

- Nhờ hiểu biết sự vắn vỏi của nó (Tv 90,12 x. Ga 12,35 1Cr 7,29-31).

- Nhờ nhớ đến sự bất định của nó (Ga 9,4 x. Gv 8,5-7 Gc 4,13-15).

- Khi biết làm tốt các cơ may hiện tại (Ep 5,16 x. Tv 32,6 Gv 12,1 Et 4,16 Mt 4,17 Mc 1,15 2Cr 6,1-2 Gl 6,10 Cl 4,5 Dt 3,7-13).

- Nhờ biết sắp xếp thời gian cách khôn ngoan (1Sb 12,32 x. Xh 18,13-26 Cv 6,1-4).

Sử dụng thời gian cách khôn ngoan :

- Khi thờ phượng và suy gẫm (Tv 119,64 x. Tv 4,4 55,17 Ac 3,40 Đn 6,10-13 Mc 1,35 1Cr 11,28).

- Khi làm việc (Tv 104,23 x. Xh 10,9 // Đnl 5,43 Rm 13,6). 

- Lúc nghỉ ngơi (Xh 20,8-10 x. Lv 16,29 Mc 6,31)

- Với gia đình ai đó, chẳng hạn người mới cưới vợ (Đnl 24,5 x. Đnl 6,7 Gv 9,9 1Tm 3,4).

- Sống tình thân hữu (1Cr 16,7 x. Cv 2,42 20,7 Dt 10,25).

Thời gian phải được xếp định theo các ưu tiên, như chị Maria đã biết chọn điều tốt nhất (Lc 10,41-42 x. Tv 1,1-3 Kg 1,2-4 Mt 6,33 Cv 13,46-47 17,16-17).