Clock-Time

TÌNH NGƯỜI TÔI TỚ TRONG ĐỜI TÍN HỮU - Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Năm A (Lc 9:23-26) | Từ ngữ Kinh Thánh

Quyền lãnh đạo kitô giáo có nghĩa là để phục vụ : “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa ... không phải vì ham hố lợi lộc, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy’ (1Pr 5,2), có cả một tác vụ phục vụ ta gọi là phó tế (Cv 6,2-4 1Tm 3,10.12-13)... 

Từ ngữ Kinh Thánh
TÌNH NGƯỜI TÔI TỚ TRONG ĐỜI TÍN HỮU
Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Năm A
(Lc 9:23-26)

“ Người kia sắp đi xa, gọi tôi tớ đến mà giao phó
của cải mình cho họ” (Mt 25,14).

Tình người tôi tớ diễn tả sự tuân phục của trọn con người đối với Thiên Chúa.

Các tôi tớ Thiên Chúa trong Cựu Ước :

- Ông Abraham, như khi ông tiếp ba vị khách tại Manrê : “tôi xin đi lấy ít bánh để các ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây ...” (St 18,5-8 x. St 26,24 Đnl 9,27 Tv 105, 6.42).

- Ông Môsê : “Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Môsê, tôi trung của Người” (Xh 14,31 x. Ds 12,7-8 Đnl 34,5 Gs 1,1-2, 7.13.15 8,31.33 11,15 22,2.4-5 2V 18,12 2Sb 1,3 Dt 3,5 Kh 15,3).

- Ông Giôsuê : “Ông Giôsuê, con ông Nun, tôi trung của Đức Chúa, từ trần, thọ một trăm mười tuổi” (Gs 2,8 x. Gs 24,29).

- Ông Đavít : “Đức Chúa đã phán về ông Đavít rằng : chính tay Đavít, tôi tớ Ta, mà Ta sẽ cứu Israel, dân Ta, khỏi tay người Philitinh và khỏi tay mọi kẻ thù của nó” (2Sm 3,18 x. 2Sm 7,5 // 1Sb 17,4 2Sm 7,8 // 1Sb 17,7 2Sm 7,18-20.25 1Sb 21,8 Tv 78,70 89,3.20 132,10 Ed 34,23-24 Lc 1,69 Cv 4,25-26).

Chúa Giêsu Kitô và phận tôi tớ :

- Giáo huấn của Chúa Giêsu về phận tôi tớ : “không ai có thể làm tôi hai chủ, ... Anh em không thể làm tôi hai chủ ... Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6,24 // Lc 26,13 x. Lc 12,42-46 Mt 25,14-30 // Lc 19,12-17 Lc 12,35-40 17,10).

Các tôi tớ Thiên Chúa trong Tân Ước : Một đầy tớ gái bị quỷ thần ốp, nói về ông Phaolô và ông Sila : “các ông này là tôi tớ Thiên Chúa Tối Cao, họ loan báo cho các người con đường cứu độ” (Cv 16,17 x. Cv 2,18 4,29 2Pr 1,1 Gđa 1).

Thánh Phaolô như một người tôi tớ :

- Một tôi tớ Thiên Chúa : “trong Đức Kitô Giêsu, tôi có quyền hãnh diện về công việc phục vụ Thiên Chúa” (Rm 15,17x. Rm 1,9 2Cr 6,4 2Tm 1,3).

- Một tôi tớ Đức Giêsu Kitô : “Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu, tôi được gọi làm Tông đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa” (Rm 1,1 x. Gl 1,10 Pl 1,1).

- Một tôi tớ của Tin Mừng : “Tôi đã trở nên người phục vụ Tin Mừng đó, nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa đã an bài...” (Ep 3,7 x. Cl 1,23)

- Một tôi tớ của Hội Thánh : “còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ anh em vì Đức Giêsu” (2Cr 4,5 x. 2Cr 13,4 Cl 1,24-25).

Tình người tôi tớ của kitô hữu :

- Các ân sủng của Thiên Chúa : “ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác ...” (1Pr 4,10 x. Rm 12,7 1Cr 12,5 Ep 4,12 1Pr 2,16).

- Những mẫu gương phục vụ : “nhiệt thành không trễ nãi, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa” (Rm 12,11 x. 2Cr 9,12-13 Ep 6,6-7 Cl 3,22-24 Kh 2,19).

- Quyền lãnh đạo kitô giáo có nghĩa là để phục vụ : “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa ... không phải vì ham hố lợi lộc, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy’ (1Pr 5,2), có cả một tác vụ phục vụ ta gọi là phó tế (Cv 6,2-4 1Tm 3,10.12-13)